Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Zdravá škola

Obsah této stránky:

Záměr programu

Záměrem programu Škola podporující zdraví (dále jen ŠPZ) je aplikovat strategii podpory zdraví na podmínky školy a přispět k její účasti na vlastní proměně a rozvoji. V praxi školy to znamená, že všechno, co se ve škole dělá záměrně (vyučovací kurikulum, školou organizované činnosti), a rovněž všechno, co se v ní děje živelně (skryté kurikulum, kultura či ethos školy), se pedagogové učí promýšlet a ovlivňovat pod zorným úhlem obou pólů možných důsledků, jaké má působení školy na zdraví svých lidí – žáků, pedagogů, zaměstnanců, rodičů, spoluobčanů v obci – důsledků pozitivních (protektivních, podporujících zdraví) a negativních (rizikových, ohrožujících zdraví). Svým zaměřením na podporu zdraví člověka (ve všech jeho aspektech, u všech aktérů a ve všech složkách prostředí) poskytuje program jak eticky, tak vědecky zdůvodněný nový rozměr pro plánování, provádění i posuzování činnosti školy, který ve svém důsledku vypovídá o její kvalitě.


Program ŠPZ pomáhá školám (MŠ, ZŠ, SŠ), aby si týmovou spoluprací stanovily dlouhodobou a vyváženou koncepci, strategii a metody řízení své kvalitativní proměny v dílnu zdravého způsobu života a vzdělávání. Cílem proměny je trvale umožňovat optimální vývoj a rozvoj každého jednotlivce, žáka a učitele v součinnosti s rodiči a obcí, po stránce tělesné, duševní, sociální a duchovní.

Plněním svého cíle, který je zaměřen pozitivně, tj. převážně na posilování a vytváření optimálních předpokladů u každého člověka, je program současně nástrojem včasné primární prevence civilizačních chorob, antisociálního chování a všech závislostí. V podmínkách současné školy však nejsou tyto cíle splnitelné v plném rozsahu. Strategie programu ŠPZ je proto zaměřena na tvorbu a udržení takových podmínek, které jsou pro naplňování stanoveného cíle určující.
Metodika programu upřesňuje, o které podmínky jde a jak k nim dospět. Život a práce v takových podmínkách zvyšuje efektivitu vzdělávání dvojím působem: usnadňuje vlastní proces učení a poskytuje společensky žádoucí zkušenost pro odpovědné chování ve vztahu k sobě i druhým prostřednictvím podpory zdraví.

Program Škola podporující zdraví (dříve Zdravá škola) je o program Světové zdravotnické organizace, který je od roku 1991 k dispozici také školám v ČR. V současnosti je do tohoto projektu v ČR zapojeno přibližně 100 mateřských škol, stejný počet základních škol a jedna škola střední, které vytvářejí dohromady tzv. Národní síť škol podporujících zdraví. Od roku 2006 se postupně mění koordinace celé sítě z celostátní úrovně na krajskou. Dne 29. 5. 2006 proběhlo v prostorách Krajské hygienické stanice Pardubického kraje setkání zástupců 15 škol Pardubického kraje, které jsou členy sítě škol podporujících zdraví a byla ustavena Krajská síť škol podporujících zdraví Pardubického kraje.


Oceňované přednosti ŠPZ

Škola má především možnost využít rukovětí program podpory zdraví ve škole, pro vlastní práci tím, že si vypracuje program podpory zdraví pro svoje podmínky a potřeby. Kromě toho program poskytuje škole i obecnější metodiku, kterou může aplikovat i na podobné účely pedagogické a manažerské (např. pro vypracování jiného projektu školy).

Otevře se jí možnost být v přímém kontaktu s garantem a odborným centrem projektu Škola podporující zdraví v ČR, který zabezpečuje jednak kontakt s evropskou sítí škol podporujících zdraví, jednak zpracovává materiály a organizuje vzdělávací aktivity (semináře, dílny, letní školy) v zájmu rozvoje škol v síti.

Získá možnost být v kontaktu se školami téže orientace a vyměňovat si s nimi zkušenosti.

Vypracovaný projekt vytváří předpoklad, aby se škola mohla dílčími projekty ucházet o poskytnutí finančních prostředků z nejrůznějších existujících zdrojů.


Seznam škol v Pardubickém kraji, které jsou zařazeny do programu ŠPZ

V Pardubickém kraji je v současnosti 23 škol se statutem Škola podporující zdraví:

Mateřské školy:

 • MŠ Pastelka, Dr. Malíka 765 Chrudim 2
 • MŠ Sluníčko, Gorkého 1521, Pardubice
 • MŠ Nábřeží Závodu Míru, Pardubice
 • MŠ Vendolí 135, Vendolí
 • MŠ V Dlouhé Loučce, Křenov
 • II. MŠ Jiráskova 33, Moravská Třebová
 • MŠ Piaristická 1, Moravská Třebová
 • MŠ Svatopluka Čecha 345, Chrudim 3 (www.klicekksrdci.com ->)

Základní školy:

 • Masarykova ZŠ Dolní Roveň 200, Dolní Roveň
 • Speciální ZŠ Školní náměstí, Školní náměstí 228, Chrudim
 • ZŠ Dr. V. Peška, Dr. V. Peška 768, Chrudim
 • ZŠ Dr. J. Malíka, Dr. J. Malíka 958, Chrudim
 • ZŠ Čs. Armády 179, Moravská Třebová
 • ZŠ a MŠ Běly Jensen, Opatov v Čechách 139, Opatov v Čechách
 • ZŠ Pardubice – Spořilov, Kotkova 1287, Pardubice
 • Základní škola praktická Králíky, Nábřežní 368, Králíky (www.zspkraliky.cz ->)
 • ZŠ Bystré, Školní 24, Bystré u Poličky (www.zakladniskola.bystre.cz ->)
 • ZŠ a MŠ Všeználek, Němčice 114, PSČ: 561 18, okres Česká Třebová (www.antee.cz/skola_nemcice ->)
 • ZŠ Lačnov - Svitavy (www.zslacnov.svitavy.cz -> )
 • ZŠ Žamberk, 28. října 581(www.zamberk-city.cz/zs28rijna -> ) - členství od roku 2010
 • ZŠ Vejvanovice, Vejvanovice 56, 538 62 Hrochův Týnec(zsvejvanovice.webnode.cz/fotografie/ ) ->

Střední školy:

 • Střední zdravotnická škola Poděbradova, Poděbradova 336, Chrudim
 • SZŠ Pardubice, Průmyslová 395, Pardubice (www.szs-pardubice.cz)

Literatura, příručky a další informační zdroje k programu ŠPZ

 • M. Havlínová, E. Vencálková, (eds.), J. Havlová, I. Lacinová, N. Petrasová, H. Sedláčková, Z. Syslová, L. Šprachtová a kol.: Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole, Praha, Portál 2006 (aktualizovaný dotisk).
 • M. Havlínová, P. Kopřiva, I. Mayer, Z. Vildová a kol.: Program podpory zdraví ve škole, Praha, Portál 2006 (aktualizovaný dotisk).
 • Měsíčník Učitelské listy (vydává agentura Strom). Od ročníku 2000-01 do ročníku 2005-06 publikovaly ob číslo samostatné tematické přílohy programu Škola podporující zdraví nebo např. v ročníku 2005-06 to byl dokonce celoročníkový seriál Průvodce Výchovou ke zdraví.
 • Zdravotní chování školních dětí - porovnání výsledků studie HBSC (2002) u běžné populace ČR a populace škol podporujících zdraví (2006)- výsledky byly prezentovány ve Vernířovicích v květnu 2006. Porovnáním dat obou studií na vzorku populace více než 4000 osob vyplynulo několik desítek statisticky významných rozdílů ve prospěch programu Škola podporující zdraví. Stručný přehled v grafických ukazatelích si můžete prohlédnout v prezentaci zveřejněné ve Vernířovicích v  květnu 2006, kterou najdete ke stažení v pdf. zde(Vysvětlení zkratky HBSC naleznete v sekci POJMY)

Průvodce výchovou ke zdraví - seriál zveřejněný v UČITELSKÝCH LISTECH, příloha RATOLEST, ročník 2005/2006.

Soubory ke stažení:

Odkazy

Národní referenční centrum programu Škola podporující zdraví ->


Zájemci o vstup do sítě škol podporujících zdraví

 


Kontakty

Národní koordinátor projektu ŠPZ
Ing. Linda Fröhlichová
Centrum zdraví a životních podmínek
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
tel.: 267 082 704
e-mail: frohlichova@szu.cz

Krajské koordinační pracoviště
Mgr. Jana Nedbalová
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
tel.: 466 052 338, 602 730 249
email:jana.nedbalova@khspce.cz

Předseda výkonného výboru krajské sítě ŠPZ
Mgr. Zdeněk Tužil
tel.: 466 688 177
email:tuzil.zsroven@tiscali.cz


Příklady dobré praxe

Příklady aktivit realizovaných ve školách podporujících zdraví v rámci bezpečné cesty dětí do školy, které byly vybrány z ankety pro školy realizovanou Státním zdravotním ústavem Praha v roce 2006. Přehled aktivit v souhrnu naleznete ke stažení zde (JPG, 415 kB).

Nepřehlédněte: Příklady dobré praxe v MŠ, ZŠ 1 a 2. st. (fotografie, videa) jsou k dispozici na našich stránkách také výběrem pod odkazem projektu z ESF":

» Výchova ke zdraví v pedagogické praxi" (4.8.2015)


Spolupráce BESIP s MŠ v síti programu Zdravá mateřská škola


V dubnu 2011 se ve spolupráci s odborem školství Krajského úřadu Pardubického kraje (Mgr. Renatou Černíkovou , BESIPem (Ing. Otakarem Švecem) a KHS-pracovníkem zdravotní politiky a podpory zdraví uskutečnilo předávání materiálů k doparvní výchově dětí ve vybraných mateřských školách Pardubického kraje. Dětem a učitelkám byly předány metodické materiály k výuce i praktické doplňky pro bezpečnost dětí v silničním provozu (reflexní doplňky, vestičky aj.). Jsme velmi rádi, že spolupráce s partnery nám umožňuje podpořit nejen filosofii programu Škola podporující zdraví, ale zejména nám umožní konkrétní výpomoc školám v síti a umožní nám poděkovat, ocenit práci pedagogů v oblasti podpory a výchovy dětí ke zdraví praktickým způsobem. Mezi navštívenými MŠ-viz. fotografie byla např. MŠ ve Vendolí (okres Svitavy) a MŠ ve Zdravém městě Moravská Třebová.

Fotografie z akcí:

MŠ Zdravíčko ve Vendolí. Na snímku je ukazující paní ředitelka Mgr. Čermáková a usměvavá Mgr. Černíková- krajský školní metodik prevence.

 

Na fotografii děti s představiteli obce Moravská Třebová a koordinátorem BESIPu pro Pardubický kraj Ing. Otakarem Švecem (vlevo).


Příkladem dobré praxe ŠPZ je například Střední zdravotnická a sociální škola v Chrudimi, kde se studentky školy podílí na preventivních aktivitách pořádaných městem. Jedním z příkladů jejich činnosti je spolupráce při realizaci preventivního programu zaměřeného proti pasivnímu kouření.


Koncem září 2009 byl zástupce krajského koordinačního týmu ŠPZ pozván na konferenci "Zdravé děti, zdravý kraj" do Olomouce pořádající organizací Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje a Krajským úřadem Olomouckého kraje, aby představil příklady dobré praxe ŠPZ z Pardubického kraje.

Prezentaci zde nabízíme  ke shlédnutí:


Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví na vybraných školách pardubicka  - průzkum provedený v rámci bakalářské práce, která se zaměřovala na porovnání škol zapojených do programu ŠPZ a škol, které v této programové síti nejsou.


Seznam URL adres projektů ŠPZ v rámci celé ČR

 


Informativní seminář pro školy k programu Škola podporující zdraví ze dne 17.5.2011 v Hradci Králové

Dne 17.5.2011 se z podnětu Krajské hygienické stanice Královehradeckého kraje uskutečnil ve spolupráci s odborem školství Krajského úřadu Královehradeckého kraje informativní seminář k programu Škola podporující zdraví (ŠPZ).Semináře se zúčastnilo bezmála 50 pracovníků ze školství. Pozvání na seminář přijala nově jmenovaná národní koordinátorka programu ŠPZ Ing. Linda Fröhlichová ze Státního zdravotního ústavu. V prezentaci přítomné seznámila se základními kroky a požadavky při vstupu školy do sítě a o evalučních metodách. Nová evaluační metoda dotazníkem je připravena pro MŠ (tzv. SUK). Metoda byla pilotně odzkoušena na 30 "zdravých mateřských školách" v ČR a je připravena k použití v praxi. Koncem roku 2010 měla síť ŠPZ celkem 262 členů, přičemž k dnešnímu dni (17.5.2011) je připraveno 13 nových projektů ŠPZ. S prezentací, kterou si Ing. Linda Fröhlichová připravila se můžete seznámit zde (pdf, 653 kB).

Významým přínosem byla prezentace Mgr. Růženy Jiráskové z KHS Hk, která přítomné seznámila s možnostmi dotačních řízení, strategiemi zaměřenými na podporu zdraví, které byly v ČR přijaty, a s koncepcí národního programu podpory zdraví "Zdraví 21" ve vztahu ke školství a preventivním programům. Také tuto prezentaci Vám zde nabízíme ke shlédnutí. Inspiraci a nadšení zástupců ze "zdravých škol", kteří prezentovali své úspěchy a zejména to, co jim program ŠPZ v praxi přinesl, mělo u posluchačů velký ohlas. Příklady dobré praxe jsme mohli shlédnout na úrovni MŠ, ZŠ, střední školy a dokonce školy speciální - logopedické. Všechny příspěvky měly vysokou dbornou úroveň.

Královehradecký kraj podporuje školy, které mají zájem se do síťě škol programu ŠPZ zapojit, ale i ty, které již v této síti přijaty jsou, dotačním programem. V roce 2010 tak mohly školy celkově čerpat na program ŠPZ až 250 000 Kč. Každým rokem se v Královehradeckém kraji přidají do sítě programu ŠPZ průměrně tři nové školy. Více informací lze získat na adrese: www.kr-kralovehradecky.cz ->

Pozvánka

Fotografie ze semináře - celkem 7

Na snímku zleva: Mgr. Růžena Jirásková (KHS HK), Mgr. Dagmar Anschlagová (KÚ), Mgr. Jolana Lásková (předsedkyně krajské sítě ŠPZ), Mgr. Svatava Odlová (KÚ)

Ing. Linda Fröhlichová (SZÚ-národní koordinátor programu ŠPZ)

Mgr. Jolana Lásková (ZŠ Malecí) - předsedkyně krajské sítě ŠPZ. V pozadí s mapou, kde jsou označena sídla Škol podporujících zdraví v Královehrad. kraji.

Ředitel školy Mgr. Petr Jindřich uvádí příklad dobré praxe - ZŠ Vrchlabí

Ředitelka Bc. Hana Kubalová - MŠ Opočno

Mgr. Michaela Klapková- gymnázium a SOŠ pedagogická Nová Paka

Zástupkyně mateřská školy, základní školy a střední školy pro sluchově postižené v Hradci Králové

 


Setkání krajských koordinačních týmů programu ŠPZ - 11. října 2011

 

Dne 11. 10. 2011 se uskutečnilo na Státním zdravotním ústavu v Praze setkání zástupců pracovních skupin programu Škola podporující zdraví. Cílem setkání bylo seznámení se s novými členy týmu, informovat všechny o aktuální situaci v krajích i na národní úrovni a inspirovat se příklady dobré praxe. Pozitivním zjištěním pro všechny přítomné byl vstup 18 nových škol do sítě programu ŠPZ v roce 2010, 5 škol přijatých v letošním roce a zaevidování dalších 15 škol, které projevily zájem o vstup do celonárodní sítě programu ŠPZ. V měsíci září a říjnu se realizovaly semináře pro mateřské školy „Jak si udělat ŠKPZ se zaměřením na třídní kurikulum“ a proběhl instruktážní seminář k autoevaluačnímu nástroji SUKy MŠ. Mezi SZÚ a Českou školní inspekcí byla podepsána dohoda o spolupráci.

Příklad dobré praxe prezentovaný zástupkyní odboru školství Kraje Vysočina ->

Příklad dobré praxe prezentovaný zástupkyní KHS Olomouckého kraje ->

Oficiální zápis SZÚ

Neoficiální záznam KHS Pardubice

Fotografie z akce:

Vloženo 19.10.2011

 


 Metodické materiály ke stažení

 Filosofie programu ŠPZ - zpracovala Mgr. Marcela Krunclová (SZÚ Praha)

 Ppt. v pdf_Mgr. Krunclová_Evropdská síť ŠPZ

 Ppt. v pdf_úvod do programu ŠPZ_srovnání běžné školy a ŠPZ

© 2009 vychovakezdravi.com | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání