Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Informace pro rodiče


Obsah této stránky:

Úvodní slovo

Vážení rodiče,

dítě školou povinné tráví ve školním prostředí mnohdy více než 1/3 dne. Je zde řada faktorů, které mohou dítě významným způsobem ovlivnit, a to z hlediska sociálního i zdravotního. Vliv sociálního prostředí – spolužáků, učitelských autorit, nároky, s kterými se každé dítě každodenně vypořádává jsou obrovské. Přestože základ správných návyků a chování spadají do úrovně výchovy v rodině, neznamená to, že by se měla škola na výchovu v rodině zcela odvolávat. Vliv školního společenství je natolik silný a prakticky nesrovnatelný s jiným prostředím, že je nutné, aby škola přijala minimálně stejnou zodpovědnost za zdraví a výchovu ke zdraví jako rodiče jejich žáků. Ačkoliv by se mohlo zdát, že je dnes taková situace zcela běžná, není tomu tak všude. Řada škol stále považuje výchovu ke zdraví jako druhořadou, vidíme to mnohdy v přístupu učitelů. Vytíženost pedagogů je obrovská, potýkají se s řadou problémů systémových, finančních a jiných, které bývají veřejnosti často skryty. Nicméně někdy stačí mnohem méně – mít zájem. Stačí si uvědomit, že sice vzdělaný, ale nemocný jedinec společnosti mnoho prospěchu nepřinese.

Současná legislativa ukládá školám zpracovávat minimální preventivní programy – což jsou programy zaměřené na prevenci téměř výhradně tzv. sociálně patologických jevů (šikanu, drogovou problematiku atp.), je však řada i jiných programů, které škola může přijmout, aby chránila zdraví vašich dětí. Příkladem by mohly být programy zaměřené na kompenzaci statické zátěže dětí. Přestože řada škol preventivní programy využívá, bývají často málo efektivní. Pokoušíme-li se najít odpověď na tuto otázku, můžeme se domnívat, že jedním z důvodů jsou programy, které jsou jednorázové, systematicky nezapadají do výuky, nemají návaznost atd. Dalším z možných důvodů je nedostatek programů, které jsou učitelům nabízeny a nebo o ně nejeví učitelé zájem, nevyužívají je dle doporučených metodik atp. Zkušenosti nám však ukazují, že je to také nepřehlednou nabídkou (i poptávkou) po preventivních programech. Prevencí se zabývá tak trochu každý, na druhou stranu však vládne poměrně značný nepřehled.

Tyto stránky by proto měly napomoci zpřehlednit situaci v oblasti preventivních aktivit minimálně na úrovni Pardubického kraje. Rádi bychom Vám prostřednictvím těchto stránek přinesli informace o školách, které disponují a využívají doporučené metodiky preventivních programů. Můžete si tak sami udělat představu o aktivitě škol i organizacích působících v Pardubickém kraji. Na stránkách naleznete zajímavé informace, odkazy a důležité kontakty. I vy sami můžete přispět, aby Vaše dítě bylo vedeno ke zdravému způsobu života mimo čas trávený s ním…

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 


Školní brašny

Zdravý vývoj pohybového systému dítěte je jedním ze základů spokojeného a plnohodnotného života každého člověka. Bohužel se dnes setkáváme s nárůstem bolesti zad spojeným s výrazným nárůstem svalových dysbalancí, které jsou důsledkem současného životního stylu dětí spojeného s hypokinézou. Převažuje sedavý způsob života a nevhodné, jednostranné zatěžování podpůrně-pohybového systému. Svalová nerovnováha je jednou z příčin vzniku vadného držení těla u dětí, které se vyskytuje u 39 % současné populace dětí školního věku (1).
 
V roce 2009 se realizoval výzkum zaměřený na hodnocení somatického stavu a hmotnosti školních tašek žáků 1. a 2. tříd na pěti zákldních školách olomouckého regionu. V průběhu výzkumu bylo změřeno 502 žáků. Cílem výzkumu bylo zjistit hmotnost školní tašky a její procentuální zastoupení v poměru k tělesné hmotnosti chlapců a dívek. Dále pak dotazníkovým šetřením zjistit frekvenci a místo bolesti zad a obsah školních tašek u sledovaného souboru.
Z výsledků měření je zřejmé, že hmotnost tašky se zvyšuje s postupem žáků do vyšší třídy. Největší rozdíl mezi minimální a maximální hodnotou hmotnosti tašky byl zjištěn u 8letých dívek, činil 8,9 kg. Výsledky ukázaly, že procentuální podíl hmotnosti tašky doporučeným 10 % tělesné hmotnosti dítěte odpovídal pouze u 17,5 % dětí. 82,5 % dětí pak nosí aktovky těžké (10–20 %), přičemž 18,3 % dětí nosí aktovky o hmotnosti nad 20 % své tělesné hmotnosti, což už lze považovat za extrémně těžké. Nepřiměřená hmotnost školní tašky pak může ovlivňovat držení těla a výskyt bolesti zad. 
 
Číst celý článek zveřejněný v čas. Hygiena, roč. 57, číslo 3, 2012, str. 89 - 93.
 
Jak vybrat správnou školní brašnu?
 
 
Vloženo 8. 2. 2016

Práva dítěte (ve Všeobecné deklaraci lidských práv vyhlášeých OSN)

Článek uveřejněný v časopise Závislosti a my stručně shrnuje deset zásad práv stanovených v této deklaraci. Tato práva má bez výjimky každé dítě! Dodržování těchto práv je určeno především rodičům a dohled nad jejich dodržováním všem vládám, úřadům a organizacím...(stáhněte si obrázek).

 • Dítě je oprávněno vyrůstat a rozvíjet se ve zdraví...
 • Dítě je chráněno před všemi formami nedbalosti...

Zdroj: čtvrtletní čas. Závislosti a my (9/2007)

Vloženo 14. 1. 2014

plakát-práva-dítěte-719x1024 

Aktualizováno 2. 2. 2015


 O školním stravování

 Česká republika má legislativně stanoveno, co má škola zařadit do jídelníčku. Tzv. spotřební koš je velmi žhavým tématem mezi hygieniky, rodiči a kuchařkami ve školních jídelnách. V článku Vám přinášíme stručné srovnání školního stravování ve Francii z roku 2012 a V ČR.

Více v článku MUDr. Veroniky Šikolové...zde


 

Zpráva o zdraví a životním stylu dětí - HBSC studie 2010

Zprávu vydala Univerzita Palackého v Olomouci na základě mezinárodního výzkumu Světové zdravotnické organizace pod názvem projektu "Health Behaviour in School-aged Children", zaměřeného na životní styl dětí a školáků ve věkových skupinách 11, 13 a 15 let. Výzkum se koná vždy ve čtyřletých intervalech, v ČR od r. 1994  anapsoledy v roce 2010.

Mezi klíčová zjištění studie v ČR v roce 2010 patří např.:

 • své zdraví hodnotilo pozitivně zhruba 9 školáků z 10
 • životní spokojenost dívek s věkem klesá, u chlapců se němění
 • u chlapců stoupá s věkem počet úrazů
 • počet dívek s nadváhou nepřekračuje 10 %, přesto není se svou postavou spokojena každá třetí až čtvrtá dívka
 • chlapců s nadváhou je dvakrát až třikrát více než dívek (ve všech věkových kategoriích)
 • s pohlavním stykem má zkušenost v devátých třídách ZŠ více než pětina chlapců a čtvrtina dívek
 • s marihuanou má zkušenost asi 30% 15 letých
 • zkušenost s alkoholem před 13. rokem života mají dvě třetiny 15 letých a většina z nich se takto brzy rovněž poprvé opila
 • pravidelně pije alkohol v 15 letech téměř polovina chlapců a třetina dívek
 • s kouřením má ve 13 letech zkušenost více než polovina a v 15 letech tři čtvrtiny dětí, výskyt kouření roste u mládeže s věkem, přičemž dynamika je větší u dívek

více se dočtete v pdf. publikaci:

 

Současně nabízíme srovnání výsledků výzkumů HBSC studie v ČR z let 2006 v porovnání s výsledky průzkumu na základních školách ČR, které jsou zapojeny do programu "Zdravá škola", resp.škola podporující zdraví.

O programu škola podporující zdraví se více dočtete » v této sekci.

Vloženo 26.5.2013


O zdravé výživě hrou

Zahrajte si se svým dítětem jednoduchou počítačovou hru o zdravé výživě. Možná právě díky této hře Vaše dítě snáze pochopí, které potraviny jsou zdravé, a které už tolik ne. Jistě takto spolu strávíte příjemnou a navíc prospěšnou chvilku. Hra je vhodná pro předškolní děti a děti mladšího školního věku.
Hru pro Vás připravil Státní zdravotní ústav a je volně ke stažení.

Soubor ke stažení:


Pohádky - výchovné příběhy pro malé děti

Pohádky byly vždy jednoduchou, přitom však nenahraditelnou, výchovnou pomůckou. Byly příkladem dobrého i špatného a pomohly dětem pochopit mnohdy i složitá témata, která by se jinou formou malým dětem jen obtížně sdělovala. My Vám na tomto místě nabízíme několik tématických příběhů, které Vám pomohou navodit s dítětem (dětmi) diskusi např. o tom, co je vlastně zdraví a jaký je jeho význam v životě člověka, příběh na téma alkohol, o významu hygienické čistoty, zdravé výživy apod.

Dovolujeme si Vás zároveň upozornit, že nestačí dítěti příběh přečíst a očekávat, že dítě ihned pochopí všechny souvislosti tak, jak je vnímá dospělý člověk. Proto je nejlépe s dítětem hovořit v návaznosti na pohádku o prostředí, které dítě dobře zná, o tom, s čím se Vaše dítě již setkalo. Pokuste se dítě přimět zamyslet se, protože tak si dítě mnohem lépe zapamatuje, co jsme mu chtěli příběhem sdělit. Součástí příběhů jsou náměty na otázky, které Vám pomohou navodit diskusi s dítětem po přečtení příběhu a ověřit si, že Vám dítě porozumělo.

Příběhy ke stažení:

Pohádka o tom, "co to je vlastně to zdraví?"

Pohádka o správné výživě:

Pohádka o významu pohybové aktivity:

 

Pohádka o nebezpečném kouři:

Pohádka o nebezpečí alkoholu:

Pohádka na téma tréma a zábrany:

 • Kapela (DOC, 28 kB)
  (autor Mgr. Dagmar Nováková) 4. - 5.třída - problémy s trémou a sociálními zábranami

Pohádka o čertech, co se nemyli:

 


Co může udělat rodič, aby jeho dítě nekouřilo?

Soubor ke stažení:


Skríningový dotazník CRAFT pro dospívající - zaměřený na problémy s alkoholem

(dle Knight a kol., 2002)

Soubor ke stažení:


Linky bezpečí

Linka důvěry provozována Pardubickým krajem (při pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí) od 1.1.2007 NONSTOP:

465 524 252

Stáhnout přehled kontaktů:

Více informací o jiných možnostech pomoci lze nalézt na www.linkabezpeci.cz ->


Očkování pro děti

Přehledy o očkování (očkovací kalendář) vydané Státním zdravotním ústavem u příležitosti kampaně "Evropský imunizační týden". Ten každoročně vyhlašuje Světová zdravotnická organizace k posílení informovanosti veřejnosti o významu očkování. Schémata jsou aktuální k 1.1.2014:

očkování dospělých (pdf.)

očkování dětí:

Prevence rakoviny děložního čípku

Dívkám ve věku 13 let (než dovrší 14. rok věku) je očkování proti papilomavirům (HPV infekci) plně hrazeno zdravotními pojišťovnami.

Očkování třináctiletých dívek proti rakovině děložního čípku se zjednoduší. Místo tří dávek vakcíny mohou dostat jen dvě (podrobněji se informujte u lékaře).

Více informací k problematice nádorů děložního hrdla naleznete na stránkách www.zdraviprozeny.cz ->, případně na našich stránkách pod odkazem prevence nádorů a sexuální výchova.

Pro zajímavost zde uvádíme, že proočkovanost dívek před zavedením bezplatného očkování třináctiletých se pohybovala kolem 30 procent. Když pojišťovny začaly vakcínu v dubnu 2012 platit, stoupla proočkovanost na 83 procent. Loni klesla na 75 procent. Zavedení dvoudávkového schématu v této věkové skupině by mělo zvýšit proočkovanost nad 80 procent (zdroj: www.ceskenoviny.cz. ze dne 25.3.2014)

aktualizováno dne 22.4.2014

 


Jak vybrat přilbu

Rozhodně bychom nedoporučovali si kupovat ty úplně nejlevnější modely. Modely, které stojí méně než l 500 korun, nesplňují úplně nejbezpečnější parametry ochrany. V doporučeních pro nákup přilby se vždy uvádí, že má dobře sedět. Co si pod tím má představit člověk, který dosud nikdy přilbu na hlavě neměl?

Pravidlo číslo jedna zní, že se přilba vždy nasazuje přes čelo. Nikdy ne zezadu. Dobré je si vyzkoušet víc typů přileb od různých výrobců. Každý člověk má jiný tvar hlavy a sedí mu jiný typ přilby. Dobře padnoucí přilba by neměla nikde tlačit, ale měla by být na hlavě těsná. Je totiž třeba počítat s tím, že výstelky se vymáčknou a helma časem zhruba o půl centimetru povolí. A pokud se potom na hlavě pohybuje, tak je to špatné. Druhým pravidlem je, že helma by se také měla vždy zkoušet s brýlemi, protože ty by měly přesně kopírovat její přední hranu. U přilby a brýlí od jednoho výrobce většinou problém nebývá, ale u různých značek je třeba si na to dát pozor.

A vnitřní vycpávky na suché zipy?

Ty tam dávají někteří výrobci, aby snížili počet skořepin nutných pro výrobu několika velikostí přileb. Nabízejí často jednu nebo dvě velikosti a dohánějí to vycpávkami. Kdo chce dobře padnoucí přilbu, ten by měl dát přednost vhodné velikosti bez vycpávek, protože vycpávky nezaručují potřebnou stabilitu helmy při nárazu.

Když přilba po nárazu praskne.

Žádná helma nevydrží všechno. I když praskne a hlava lyžaře zůstane celá, tak splnila svůj účel. Kvalitní helma může prasknout, může se nárazem zdeformovat, ale nikdy by se neměla rozpadnout. Poškozenou helmu je třeba okamžitě vyměnit? Záleží na závažnosti poškození, odření nevadí. Ale prasklou helmu je určitě třeba vyměnit za novou. Při dalším nárazu by už byla její funkčnost omezená.

Zdroj: Aktuality 3-4/2009 ISSN:1213-2179
(Centrum úrazové prevence)

 


Prevence návykových nemocí v rodině

Některé rizikové činitele rizikového chování u dětí a dospívajících ovlivní rodiče asi jen obtížně (např. ty celospolečenské nebo biologické), o to více je potřeba soustředit se na ty faktory, které ovlivnit lze.

Článek MUDr. Karla Nešpora pojednává nejen o prevenci obecně, ale především se zabývá rozdělením výchovných stylů rodičů, které vyplynuly z výzkumů. Vydává platná doporučení pro prevenci v rodině a zabývá se možnostmi pomoci. Článek obsahuje také rozsáhlou bibliografii.

Článek ke stažení

Vloženo dne 22.5.2012

 


Bezpečně na internetu

Poskytovatel sociální sítě SEZNAM je partnerem projektu "Seznam se bezpečně", který vznikl v zájmu bezpečí dítete na internetu. V rámci projektu se pořádají prednáškové pořady pro školní kolektivy a je provozována LINKA BEZPEČÍ. Doporučení, jak se chovat bezpečně, je detailně uvedeno na www.seznamsebezpecne.cz, odkud je možno stáhnout si a volne šírit dokumentární film stejnojmenného názvu.

Proč je nezbytné vychovávat děti k bezpečnému užívání internetu?

-protože být odpoledne doma ještě nemusí znamenat být v bezpečí!

Ze zkušeností provozovatelů služby a policistů vyplynulo, že se v nemalé míře vyskytuje navazování známostí sexuálních deviantů s dětmi pod záminkou např. dobití telefonního kreditu.

Doporučení rodičům:

Linka bezpečí na portálu SEZNAM je anonymní (možno využít i chat). Tuto linku lze využít k upozornění na podezřelé chování uživatele internetu.
Společnost Seznam umožní blokaci podezřelého uživatele, jeho účtu i PC, nezamezí však jeho přihlášení se pod jiným jménem, např. z veřejné internetové kavárny.

Doporučte důrazně dětem, aby si neuchovávaly v PC žádné „nahé fotografie“, neboť PC viry (např. trojský kůň) mohou ukrást obsah PC a neoprávněný uživatel fotografii může zneužít k vydírání.
Pokud podezřelý uživatel sociální síte provozuje webkameru doporučte svým dětem zálohovat videozáznam a poté kontaktujte Policii ČR. Videozáznam policii pomůže identifikovat uživatele (viz. film „Seznam se bezpečně“). Vhodně k tomuto účelu poslouží jednoduchá funkce tlačítek na klávesnici „Screen Shot“, která obraz plochy uvede do formátu obrázku.

Dítě mladší 15 let může policii kontaktovat samo! Není však zcela vhodné používat k tomuto účelu linku 158, ta by měla zůstat volná pro případy přímého ohrožení života.

Co bych měl jako rodič vědět?

 • LINKY BEZPECÍ- jsou zdarma a anonymní (fungují také jako chat)
 • Držení fotografie nahého dítete, kterému je méne než 15 let se považuje za DRŽENÍ PORNOGRAFIE
 • K diskusi s dítětem o ne/bezpečí na internetu využijte www.seznamsebezpecne.cz ->
 • Autorem dvoudílného filmu SEZNAM SE BEZPEČNE je Miroslav Vaňura- vedoucí projektu „112-v ohrožení života“ (TV Nova). Tyto filmy jsou volně k šíření na adrese http://www.seznamsebezpecne.cz ->

Ve školách můžete pro děti na učiteli požadovat přednášku odborníka! Kontakt na něj lze získat také naším prostřednictvím.

Vloženo 22.5.2012

 


Poruchy příjmu potravy-kde hledat pomoc?

Rodiče, příbuzní, kamarádi, zkrátka všichni, kterých se tato problematika osobně dotýká mohou přijít nezávazně a bezplatně pro radu o pomoc na pravidelné setkání s odborníkem. Schůzky se konají každý měsíc ve VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2. Bližší informace Vám poskytne PhDr. František krch, Ph.D (kontaktní adresa: krch.frantisek zavinac vfn.cz)

Vloženo 25.10.2012

 


 

Chronicky nemocné děti - nabídka VZP ČR

Informace o projektu Mořský koník..., (léčebně ozdravné pobyty dětem od 6-17 let...)

 


Příručka pro rodiče - Jak zvládat problémy s alkoholem

Praktické návody pro lidi, kteří mají problém s alkoholem, a jejich blízké...(121 str., Brno 2008)

Autor: prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Stáhnout v pdf.- Zůstat střízlivý (4,2 MB)

Vloženo 28.3.2014

 


Dětské otravy - umíte si s nimi poradit?

Předkládaný materiál Toxikologického informačního střediska představuje nejčastější příčiny otrav u dětí. Najdete zde rady a informace o míře jedovatosti vybraných nox a o zásadách první pomoci. Současně zde  jsou představeny látky, které nejsou jedovaté, a přesto u řady rodičů vyvolávají strach a obavy.

Zdravotně výchovný materiál vydaný za finanční podpory dotačního programu MZ Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví" 2008, projekt č. 9938, název Prevence otrav dětí a mladistvých II. 2008 - 2009 ke stažení zde » Dětské otravy. Volně dostupné též na adrese střediska (TIS). ->

náhled publikace Toxikologicko informačního střediska (TIS)

 

Vloženo 5.6.2014


Sebepoškozování dětí

 Proč ubližuji sám sobě je název informativního letáku, který si můžete stáhnout v pdf. Pomůže vám odpovědět si na některé otázky, najdete v něm rady a doporučení kde hledat pomoc. Materiál je určen jak dětem, které toto téma oslovilo, tak rodičům, kteří hledají seriózní informace.

Vloženo 17.8.2015

 

 


© 2009 vychovakezdravi.com | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání