Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Informace pro pedagogy


Obsah této stránky:


Úvodní slovo

V dnešní době snad již nikdo nepochybuje o tom, že výchova ke zdraví patří do škol stejně neodmyslitelně jako výuka jazyků, matematiky, dějin, atd. atd….Přesto je někdy obtížné přesvědčit pedagogy k tomu, aby přistupovali k této oblasti výuky stejně zodpovědně a nadšeně, jako k jiným běžně zavedeným předmětům. Výchova ke zdraví je nedílnou součástí výchovy člověka a součástí jeho gramotnosti.

 • Ne všechny děti v rodinách mají to štěstí, že jsou k zodpovědnosti za své zdraví vedeny svými rodiči
 • Ne všichni rodiče mají to štěstí umět dítěti správnou formou vysvětlit význam zdraví a další aspekty, které s ním souvisí
 • Ve škole tráví dítě mnohdy více času než se svými rodiči
 • Ve škole je pro dítě učitel často vzorem jeho chování
 • Ve škole je dítě pod vlivem svých vrstevníků
 • S problémy dnešní doby si mnohdy nevědí rady ani sami dospělí
 • Je lépe problémům předcházet než je řešit
 • Nebude-li dítě vědět, kdy byla bitva na Bílé hoře, nic se nestane, ale nebude-li znát význam svého zdraví – nepřežije
 • Výchova ke zdraví ve školách nesupluje výchovu v rodině, ale vhodně a kvalifikovaně ji doplňuje s přihlédnutím k tomu, jaký vliv na osobnost člověka může mít kolektiv, v němž se jedinec pohybuje (často proti své vůli)

Od školního roku 2007/2008 se do škol zavedly nové předměty, jejichž zařazení v Rámcovém vzdělávacím programu školy je slibným krokem k tomu, že si učitelé vyhradí potřebný čas na výchovu ke zdraví nikoli formálním způsobem.

Zaváděné předměty:

I.stupeň základní školy – Člověk a zdraví
II. stupeň základní školy – Výchova ke zdraví

Přednášková činnost, která je na školách všech typů velmi oblíbená a rozšířená by měla být jen nástavbou a doplněním dlouhodobých preventivních programů realizovaných učiteli.

Autoři těchto stránek, a stránky samotné, by Vám měli být k tomu nápomocni.

Říjen 2007


O nebezpečí kouření s žáky v rámci EDU ČT 

Video + pracovní list pro výuku chemie

 


 

Vzdělávací program HOBIT - HOdina BIologie pro živoT

  www.projekthobit.cz ->

HOBIT - e-learningový program učí o mozkovém a srdečním infarktu

 

HOBIT je vzdělávací program, který má za cíl předávat žákům 2. stupně ZŠ a studentům víceletých gymnázií zásadní informace, díky kterým budou schopni zachránit život člověku se srdečním nebo mozkovým infarktem. Garantem programu je doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., světově uznávaný odborník na diagnostiku a léčbu mrtvic, který se již 20 let angažuje ve zvyšování povědomí o tomto onemocnění.

Výuka využívá simulační videa – tedy půlminutové scénky, ve kterých herci reálně předvádějí příznaky onemocnění. Právě tato simulační videa vnáší do výuky první pomoci nový prvek a učí děti, jak reagovat na akutní situace v běžném životě. Edukace probíhá online na počítačích. E-learning lze proložit tzv. doplňkovými aktivitami, což jsou pracovní listy, křížovky a hry vyvinuté přímo pro účel programu.

Pilotní fáze projektu prokázala, že žáci mohou být o problematice cévní mozkové příhody a infarktu myokardu efektivně vzděláni. Znalosti, měřené jako nárůst testového skóre po edukaci oproti vstupní znalosti zjišťované v prvním testu, vzrostly průměrně o 13 % na hodnotu 78 % správných odpovědí.

Programem prošlo již více než 80 škol a 7000 dětí z celé České republiky (aktuální k březnu 2018). Do programu HOBIT se mohou školy zapojit zdarma kdykoli v průběhu roku. Program neklade žádné nároky na znalosti učitele. Návod je pro učitele k dispozici v sekci „Jak na edukaci na internetových stránkách www.projekthobit.cz ->.

Videoukázka: https://www.youtube.com/watch?time_continue=288&v=mm9YJOMgEF8

Vloženo 16. 3. 2018

 


Deník školáka

je zdravotně výchovný materiál vydaný Státním zdravotním ústavem Praha za finanční podpory dotačního programu MZ ČR "Národní program zdraví - projekty podpory zdraví" 2017, projekt č. 10746 "Mozaika zdraví".

Autoři: MUDr. Irena Zimenová, Lenka Vrzalová

Ilustrace: Mgr. Kristina Pokorná

Recenze: Mgr. Dana Fragnerová, MVDr. Kateřina Janovská

Odborná spolupráce: Národní síť podpory zdraví, z.s., Zdravá Vysočina, z.s.

Vyrobil SZÚ, detašované pracoviště Jihlava v r. 2017

 

Více ukázek z metodiky najdete viz níže » v galerii

Vloženo 8. 1. 2018

 


Školní brašny

Zdravý vývoj pohybového systému dítěte je jedním ze základů spokojeného a plnohodnotného života každého člověka. Bohužel se dnes setkáváme s nárůstem bolesti zad spojeným s výrazným nárůstem svalových dysbalancí, které jsou důsledkem současného životního stylu dětí spojeného s hypokinézou. Převažuje sedavý způsob života a nevhodné, jednostranné zatěžování podpůrně-pohybového systému. Svalová nerovnováha je jednou z příčin vzniku vadného držení těla u dětí, které se vyskytuje u 39 % současné populace dětí školního věku (1).
 
V roce 2009 se realizoval výzkum zaměřený na hodnocení somatického stavu a hmotnosti školních tašek žáků 1. a 2. tříd na pěti zákldních školách olomouckého regionu. V průběhu výzkumu bylo změřeno 502 žáků. Cílem výzkumu bylo zjistit hmotnost školní tašky a její procentuální zastoupení v poměru k tělesné hmotnosti chlapců a dívek. Dále pak dotazníkovým šetřením zjistit frekvenci a místo bolesti zad a obsah školních tašek u sledovaného souboru.
Z výsledků měření je zřejmé, že hmotnost tašky se zvyšuje s postupem žáků do vyšší třídy. Největší rozdíl mezi minimální a maximální hodnotou hmotnosti tašky byl zjištěn u 8letých dívek, činil 8,9 kg. Výsledky ukázaly, že procentuální podíl hmotnosti tašky doporučeným 10 % tělesné hmotnosti dítěte odpovídal pouze u 17,5 % dětí. 82,5 % dětí pak nosí aktovkytěžké (10–20 %), přičemž 18,3 % dětí nosí aktovky o hmotnosti nad 20 % své tělesné hmotnosti, což už lze považovat za extrémně těžké. Nepřiměřená hmotnost školní tašky pak může ovlivňovat držení těla a výskyt bolesti zad. 
 
Číst celý článek zveřejněný v čas. Hygiena, roč. 57, číslo 3, 2012, str. 89 - 93.
 
Jak vybrat správnou školní brašnu?
 
 
Vloženo 8. 2. 2016
 

Nové učebnice pro dopravní výchovu ve školním roce 2015/2016

 

Pro nový školní rok 2015/2016 připravil BESIP pro učitele a žáky mateřských a základních škol soubor nových materiálů pro výuku dopravní výchovy. Všechny výukové materiály z této řady splňují nároky Rámcového vzdělávacího programu vyhlášeného MŠMT a odrážejí aktuální moderní trendy v procesu výuky. Pro děti z mateřských škol je určena interaktivní učebnice. Pro 1. st. základních škol je připravena nová učebnice dopravní výchovy i žákovské portfolio.

 

V návaznosti na tyto skutečnosti bude BESIP pořádat v jednotlivých krajích ČR metodické semináře. Zájemci se mohou obracet na krajské koordinátory BESIP.

Ke stažení » Tisková zpráva.

 

   

 

Vloženo 18. 9. 2015

 


 

Předpoklady (zásady) efektivity programů primární prevence

 

Efektivní preventivní programy ovlivňují postoje žáků a především jejich chování. To je podstatně obtížnější, než zvýšit pouhou informovanost. O tom, že taková efektivní prevence je možná, svědčí rozsáhlý a metodologicky kvalitní výzkum (Metodika prevence ve školním prostředí, Nešpor).

Charakteristiky efektivních programů

 • Program je soustavný a dlouhodobý, za naprosté minimum se považuje 15 hodin v průběhu dvou let, ale řada programů nabízí přes 30 hodin během 3 let.
 • Program zahrnuje získávání sociálních dovedností.
 • Program zahrnuje získávání dalších tzv. dovedností pro život jako nácvik relaxace, zvládání negativních emocí, řešení problémů apod.
 • Program zahrnuje legální i nelegální návykové látky.
 • Program je komplexní a využívá více strategií (např. práce s žáky, rodiči, vrstevníky apod.)
 • Program odpovídá věku.
 • Program bere v úvahu místní specifika.
 • Program bere v úvahu i snižování dostupnosti návykových rizik jako jednu z účinných strategií.
 • Program počítá s tím, že někteří dospívající mají zvláštní problémy a nabízí možnosti, jak tyto problémy zvládat.
 • Program nabízí vhodné možnosti časné intervence pro dospívající , kteří už mají s návykovými látkami i problém.

Kurikulum nekuřácké výchovy

V ČR existuje od roku 2010 ucelený program primární prevence kuřáctví pro základní školství. Na I. stupni základní školy je program primární prevence tvořen programem pod názvem "Normální je nekouřit". Tento program volně navazuje na program používaný v mateřských školách pod názvem "Já kouřit nebudu a vím proč" a program "My nechceme kouřit ani pasivně". Na II. stupni základní školy navazuje program "Kouření a já".  Programy byly vytvořeny ve spolupráci zdravotnických a pedagogických pracovníků, což programy předurčuje k jejich vysoké kvalitě. Uceleným programem primární prevence kuřáctví se tak stává Česká republika světovým unikátem. Na tomto místě Vám přinášíme zprávu o uskutečněném proškolení lektorů programu Normální je nekouřit, které proběhlo dne 13.9.2011 na Státním zdravotním ústavu v Praze. Podrobněji o jednotlivých programech se můžete dozvědět na našich stránkách v sekci Závislosti.

Vloženo 20.9.2011

Fotografie ze školící akce

prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. z Lékařské fakulty MU v Brně (SZÚ 13.9.2011, školení lektorů programu Normální je nekouřit), v pozadí PhDr. Mgr. Iva žaloudíková, PH.D. z PeDF MU v Brně

 


 

Nová terminologie v primární prevenci ve vztahu k návykovým látkám

Původní terminologie primární prevence z roku 1998 nejen, že obsahovala značné nedostatky, vnesla do povědomí veřejnosti zmatek, ale neodpovídala ani terminologii užívané v zemích Evropské unie. Proto přistoupilo MŠMT v roce 2004 ke korekci terminologie.

Definice primární prevence rizikového chování:

Primární prevence rizikového chování je soubor jakýchkoli zdravotních, sociálních, výchovných či jiných intervencí a opatření směřujících k předcházení výskytu rizikového chování, zamezujících jeho další progresi, zmírňujících již existující formy a projevy rizikového chování nebo pomáhajících řešit jeho důsledky (Miovský, Zapletalová, 2006).

Pojem prevence sociálně patologických jevů se nahrazuje pojmem prevence rizikového chování.

Primární prevence rizikového chování zahrnuje tyto typy chování:

 • Agrese a šikana
 • Záškoláctví
 • Rizikové sporty a chování v dopravě
 • Poruchy přijmu potravy
 • Rasismus a xenofobie
 • Sexuální rizikové chování
 • Závislostní chování

Zdroj informace: Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – vedoucí centra adiktologie, seminář SZÚ ze dne 13.2.2007

 

 


 

Specializační studium pro školní metodiky prevence

Dvouleté specializační studium pro školní metodiky prevence probíhá na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze od roku 2007.
Bližší informace o studiu naleznete zde:

Soubor ke stažení:

 

 


Dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti

- (dle Tartera), autoři české verze: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., PhDr.Ladislav Csémy, doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.

Jde o příručku určenou především pro praxi pedagogů, psychologů, pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, dorostových lékařů, kurátorů, sociálních pracovníků a všem těm, kdo chtějí pomáhat rizikovějším dospívajícím. Užitečnost Tarterova dotazníku spočívá hlavně v tom, že pomáhá identifikovat problémové oblasti v životě dospívajícího.

Jaký je rozdíl mezi psychologickými testy, např. na osobnost, a "Dotazníkem pro dospívající"?
Dotazník pro dospívající při posuzování osobnosti nebo intelektu neposkytuje tak přesné informace jako zmíněné testy a nemůže je v tomto směru nahradit. Na druhou stranu si ale "Dotazník pro dospívající" více všímá různých stránek života adolescenta a poskytuje širší pohled na jeho problémy. V tomto směru může tedy klasické psychologické testy vhodně doplňovat a dá se použít i tehdy, když není podrobné psychologické vyšetření možné nebo nutné.

Zadávání a vyhodnocování dotazníku nevyžaduje psychologické vzdělání! Vyhodnotit si jej mohou i sami dotazovaní (středoškoláci).
Umožňuje taktéž porovnání s rodinou nebo blízkým příbuzným dotazovaného. Výhodou dotazníku je, že nepřímo identifikuje i ty oblasti, kde je dospívající relativně úspěšný, zdravý nebo v dobré situaci. Dotazník lze použít také jako součást posilování motivace ke změně. Opakovaně jej lze použít u osob závislých na návykových látkách.
Dotazník je určen pro dospívající 15–19 let, avšak lze jej s úspěchem použít od 13 let (dolní ani horní hranice není striktně omezena, záleží na schopnosti pochopit otázky a zodpovědět je).

Příručka je ke stažení v dokumentu word na adrese: http://www.drnespor.eu/tartk8.doc ->

 


 

Co může udělat škola v prevenci kuřáctví?

 • Zajistit v prostorách a okolí školy zcela nekuřácké prostředí (platné také pro personál)
 • Pravidelně využívat kvalitních metodik programů primární prevence již od I. stupně základní školy, nejlépe v návaznosti na spádovou mateřskou školu (doporuč. např. Normální je nekouřit; program specifické i nespecifické protidrogové prevence Institutu Filia). Nespoléhat se pouze na jednorázové besedy a přednášky, ale přijmout komplexní, dlouhodobý program začleněný do výuky
 • Monitorovat výskyt kuřáctví mezi žáky
 • Při pravidelných setkáních s rodiči zahrnout téma problematika návykových látek
 • Včas informovat rodiče o nežádoucím chování dítěte a nabídnout rodičům pomoc
 • Spolupracovat s orgány státní správy při dodržování Zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (č. 379/2005 Sb.), zejména pokud jde o prodej tabákových výrobků dětem
 • Účastnit se kampaní a soutěží na podporu nekuřáctví např. u příležitosti Světového dne bez tabáku (31. 5.), Mezinárodního nekuřáckého dne (3 čtvrtek v listopadu), atp. či podobné akce iniciovat (výhodou je zapojit do těchto akcí i rodiče)
 • Podporovat dobré vztahy v kolektivech tříd
 • Nabízet možnosti k rozmanitému využití volného času dětí

Pamatujte, že kuřáctví dítěte není chybou dítěte, ale dospělých!

Doporučujeme navštívit www.bezcigaret.cz -> -stránky České koalice proti tabáku, které se zaměřují na kouření ve vztahu k dětem. Jsou určeny zejména pro pedagogy a rodiče. Učitelé zde naleznou tipy, jak začlenit problematiku tabáku do výuky, kontakty na relizátory preventivních aktivit v rámci ČR, zabývající se problematikou tabáku aj.

 


 

Metodická příručka pro prevenci gamblingu

(PhDr.Magdalena Frouzová, vydal SZÚ 1997)

– praktická 23 stránková příručka) pro pedagogy, vychovatele, vedoucí skupin aj., obsahuje návody na interaktivní hry v kolektivech se sklony k rizikovému chování.
Z jejího obsahu: Rozpoznání rizika aneb žebříček hodnot; Posilování imunity vůči rizikovému chování; Jak poznat problém; Jak pomoci problémovému hráči; Plán změny.

Příručka je neprodejná. K nahlédnutí a zapůjčení na KHS Pk


Příručka pro život bez drog – Rozhodni se…

(kolektiv autorů, vydal SZÚ 1996)

– velmi vydařená publikace vhodná jako metodická pomůcka k aplikaci minimálního preventivního programu a výchově k zodpovědnosti za vlastní zdraví.

Příručka je neprodejná. K nahlédnutí a zapůjčení na KHS Pk

 

 


 

Skríningový dotazník pro dospívající, zaměřený na problémy s alkoholem a jinými návykovými látkami – CRAFFT

(dle Knight a kol., 2002)


Učebnice přírodopisu

(nakladatelství Fraus)


Publikace o. s. CEVAP

- výchovně vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT

Podrobné informace zde:

Objednávkový formulář zde:

 


Katalog zdravotně výchovných videopořadů

- stažení katalogu ve formátu pdf umožněno pouze registrovaným uživatelům

 

 


 

Jak naučit děti rozumět výživě

- učebnice a manuál nejen pro učitele
(hledejte v sekci VÝŽIVA / Edukační materiály » - kapitola Další edukační materiály).
Vážní zájemci kontaktujte autora stránek.


Vzdělávací a zážitkové kurzy pro pedagogy pořádané o.s. PROUD

1. Kurz "GO" - třídenní zážitkový program
- program, který je zaměřen na vytváření pevných lidských postojů a mezilidských vztahů, stmelování kolektivů, na vzájemnou spolupráci. Při těchto akcích dochází k bližšímu poznání osobnostních rysů jednotlivých účastníků, které lze využívat v další práci s nimi.
V průběhu našich akcí dochází k získávání osobních zkušeností prožitkem a zároveň jde o předání metodiky jak realizovat podobné akce na školách v rámci prevence primárně patologických jevů. Dále se některé prvky GO mohou využívat např. na výletě, lyžařském kurzu a podobných akcích. Jednotlivé body programu lze však uplatnit i při TV popř. třídnických hodinách, apod.
Kurzy probíhají především v přírodě a jak už bylo řečeno jde hlavně o zážitky. Program je poměrně zátěžový a to jak po stránce tělesné, tak i po stránce psychické. Není třeba se ničeho obávat nikdo není do ničeho nucen a každý dělá jen to, na co si troufne.
Kurzů GO je možno absolvovat více, neboť program bývá upravován v závislosti na místo konání. Je vhodným doplňkem kurzu Vzdělávání ped. prac. v oblasti prim. prevence, který také pořádáme.

2. Vzdělávání ped. pracovníků v oblasti prim. prevence
- osvědčený třídenní zážitkově orientovaný program, jehož součástí je předávání metodiky a konkrétních zkušeností při realizaci minimálních preventivních programů na školách, teoretické bloky a techniky, které si mohou účastníci sami prožít. Lze se účastnit opakovaně.
Program probíhá zejména v budově a je vhodně doplněn aktivitami v přírodě. Zde jde, jak již bylo řečeno, hlavně o zážitky, korektivní zkušenost při práci s dětmi. Kurzy lze absolvovat opakovaně, program se vyvíjí. Program je také zátěžový, více je však zastoupena psychická zátěž. Tento program je vhodným doplňkem programu GO.

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Malečková; martina.maleckova[zav.]email.cz

 


 

 Výživa a pohyb - příručka pro učitele

Autor: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (ed.)

Vydal: nakladatelství Paido, edice pedagogické literatury, Brno 2007

ISBN 978-80-7315-156-0

Výživa a pohyb jako součást výchovy ke zdraví na základní škole. Publikace obsahuje zásady správné výživy, výživová doporučení pro obyvatelstvo v ČR, složení lidského těla, základní živiny, voda a pitný režim, specifika u vybraných populačních skupin, bezpečné zacházení s potravinami, potraviny typu FAST FOOD, vliv zdraví na člověka, alternativní směry ve výživě, poruchy příjmu potravy, pohyb jako fyziologická potřeba, kulinární úpravy a další.

 

 

 


 

Příručka pro učitele - sexuální výchova

Problematika dětské pornografie a její prevence na škole

Sborník obsahuje příspěvky různých autorů, počet stran 92 (včetně příloh)

Recenze: MUDr. Antonín Brzek, PaedDr. Lenka Kubrichtová

Vydal: VÚP ve spolupráci s MŠMT a za výrazné podpory o.s. Audendo Praha 8, Praha 2003.

Příručka je sborníkem zahrnujícím problematiku dětské pornografie a její prevence na škole. Publikace je určena učitelům rodinné a sexuální výchovy, lektorům zdravého životního stylu a všem, kteří ji při práci s dětmi mohou využít. Sborník vznikl z podnětu MŠMT v roce 2003 na základě usnesení vlády ČR ze dne 11. června 2003 č. 578 o Programu o implementaci opatření k odstrěnění nejhorších forem dětské práce, Národní plán boje proti komerčnímu zneužívání dětí a Národní program prevence AIDS a další.

Publikace obsahuje část teoretickou i část metodickou, která zahrnuje základy intrvenčních metod pr učitele (Braun), hry a techniky v prevenci komerčního sexuálního zneužívání dětí (Braun) a další vhodné hry a techniky. V teoretické části jsou tatao témata: Psychologie zneužitého dítěte (Spilková), Mravnostní kriminalita páchaná na dětech (Fiala), Psychologie pachatele (Urbánková), Pedagog a homosexualita (Kaňka , Scheansová), Beseda s gay kluky, práce s předsudky (Braun), Psychologické aspekty HIV/AIDS (Braun), Pohlavně přenosné choroby (Křemenová).

 

Sexuální výchova - vybraná témata

Příručka je určena pedagogům základních škol a doplňuje již vydané publikace věnované problematice výchovy ke zdraví. Může být cenným námětem i pro realizaci sexuální výchovy na středních školách.

 

Zpracovali: MUDr. Hanka Fifková, Mgr. Miroslav Hricz, Mgr.Lucie Jarkovská, PaedDr. Lenka Kubrichtová, Mgr. Jan Machuta, Mgr. Vladimíra Neklapilová, PaedDr. Pavel Petrnoušek, Mgr. Václav Písecký, Mgr. Peter Porubský, MUDr. Ivo Procházka, CSc., Mgr. Monika Sopková, Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., MUDr. Radim Uzel, CSc., Mgr. Michaela Veselá.

Recenze: Společnost pro plánování rodičovství a sexuální výchovu

Vydalo: MŠMT ve spolupráci s VÚP v Praze, Praha 2009

Názory v této publikaci jsou názory autorů jednotlivých příspěvků a nemusí nezbytně odrážet oficiální politiku MŠMT.

Tisk: MediaDIDA s.r.o. Olomouc

ISBN 978 - 80 - 87000 - 29 - 8 , 1. vydání

Náhled publikace - sexuální výchova - vybraná témata

Příručka SEXUÁLNÍ VÝCHOVA – vybraná témata plně respektuje nově schválené i stávající kurikulární dokumenty MŠMT ČR. Naplňuje záměry vládního dokumentu Zdraví 21 – Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR (usnesení vlády č. 1046 ze dne 30. října 2002, aktualizováno usnesením vlády č. 936 ze dne 22. srpna 2007), Národní program řešení problematiky HIV / AIDS v ČR v období let 2008 – 2012 (Usnesení vlády ČR č. 130 ze dne 11. února 2008), Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti MŠMT 2009–2012, č.j. 37/ 2009–61. Je v souladu s cíli Světového programu boje proti AIDS OSN ( UNAIDS ).

Podkladem pro její zpracování byly kromě výše uvedených i následující dokumenty: Úmluva o právech dítěte (1989), Onkologický program ČR (2003), Světová zpráva o mládeži vydaná OSN v roce 2003, Charta sexuálních a reprodukčních práv (2008), IPPF (Mezinárodní federace pro plánované rodičovství (International Planned Parenthood Federation) , odborné lékařské publikace.

Sexuální výchova-vybraná témata - stáhnout v pdf. (837 kB)

 

Poznámka autora: Didaktické náměty příručky vznikly na základě 16 leté praxe výukou sexuální výchovy a na základě absolvovaných kurzů Dr. Weisse a Dr. Fifkové. Nejvíce kontroverzní je námět hry KOMPOT. Aktivita probíhá odděleně, zvlášť chlapci a zvlášť dívky. Ve hře jsou zaneseny vlastní náměty žákyň, se kterými se autor setkal během své 16 leté praxe při výuce sexuální výchovy. Součásti her je vytvoření si pravidel v duchu otevřenosti, diskrétnosti a pravidla říci NE. Tyto techniky určují nejen formu komunikace a způsobu zodpovědnosti, ale zároveň otevírají témata k diskusi-témata, které děti aktuálně požadují.

Prezentováno na 18. celostátním kongresu sexuální výchovy v Pardubicích (2010)

Učit či neučit sexuální výchovu?

Diskuse na: http://zena.centrum.cz/deti/skolaci-a-pubertaci -> aktualizováno 28.3.2014

 


 

Historie a současnost oboru Výchova ke zdraví

"Krátké ohlédnutí za historií a pohled na současnost oboru Výchova ke zdraví na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity"

Autor: doc. MUDr. Marie Havelková, CSc. - vedoucí katedry rodinné výchovy a výchovy ke zdraví

ISBN 978-80-210-5050-1

Vydala Masarykova univerzita roku 2009

Pedagogická fakulta Masarykovy university v Brně byla první v republice, která úspěšně akreditovala obor Výchova ke zdraví pro výuku budoucích učitelů a na které je tento obor již pět let vyučován. Článek prezentuje výsledky výzkumu, ve kterém byly zjišťovány názory studentů pedagogické fakulty Masarykovy university (tedy budoucích učitelů základních škol), stávajících učitelů na základních školách, pedagogů na fakultě a studentů z gymnázií na otázku samostatnosti existence oboru Výchova ke zdraví ve výuce budoucích učitelů a předmětu Výchova ke zdraví ve výuce na základních a středních školách.

Uvádíme zde článěk publikovaný v monografii Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, svazek číslo 133, v rámci řešení Výzkumného záměru PdF MU "ŠKola a zdraví pro 21. století".


číst str. 1
číst str. 2
číst str. 3
číst str. 4
číst str. 5

 


 

Výukové videopořady

Jednou z možností, jak kvalitním způsobem obohatit výuku žákům v hodinách, je využití videopořadů ve výuce. Např. Institut Inpro, a.s. umožňuje pedagogům nakoupit tituly do výuky z různých vzdělávacích oborů (dějepis, bilogie, zeměpis, fyzika, výchova ke zdraví, angličtina, ekologie). Odkaz na nabídku naleznete » zde ->.

Vloženo 7.3.2013

 


 

Děti, škola a problémy aneb BEZ ŠKOLY TO NEPŮJDE - kazuisticky zaměřená publikace

Publikace vydaná sociálně psychologickým centrem Arkáda, o.s. v roce 2011 v rámci projektu Bez školy to nepůjde (projekt spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky).

Publikace je určena zejména pedagogům, užitečné informace v ní mohou najít i rodiče. Inspiraci v publikaci najdou poradenští pracovníci, kteří se specializují na práci s rizikovými a ohroženými dětmi.

Autoři: Šárka Uhlíková, Zuzana rysová, Mirka Pravdová, Andrea Veselá Vondrášková

ISBN:  978-80-260-1074-6

Publikace Děti, škola a problémy...v pdf (1,5 MB)


 

 Filmové projekty

Na portálu Prevence-info.cz naleznete sekci s filmovými preventivními projekty. Jsou zde nejen samotné filmy, ale také další didaktické podpůrné materiály pro školy.

Z nabídky filmů zde najdete např. tato témata:

 • HIV/AIDS
 • Poruchy příjmu potravy
 • Šikana
 • Domácí násilí (připravuje se - film "Jakub")
 • Manipulace

Odkaz na filmové projekty doporučené MŠMT ->

Vloženo 21.3.2016

 

 GALERIE


Vloženo 7.3.2013

 

nahoru
fotogalerie
počet fotografií: 10
© 2009 vychovakezdravi.com | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání