Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Podpora zdraví v ČR

Podpora a ochrana veřejného zdraví je zakotvena v Zákoně o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. v platném znění.

Vláda dne 20. 8. 2015 na svém zasedání odsouhlasila 13 akčních plánů v rámci implementace Národní strategie Zdraví 2020. Mezi schválené akční plány patří například prevence obezity, správná výživa a stravovací návyky, podpora pohybové aktivity nebo zvládání infekčních onemocnění.

Tato strategie jasně definuje priority České republiky v oblasti péče o zdraví, které povedou ke zlepšení zdravotního stavu našich občanů. Existence tohoto dokumentu nám také umožňuje čerpat finanční prostředky z evropských fondů.

Podpora zdraví je celospolečenskou záležitostí.
Na zdraví lidí má pozitivní nebo negativní vliv celá řada faktorů, podle WHO to jsou faktory sociální, biologické a ekonomické. Cesta ke zdraví nevede pouze přes „přilévání“ peněz do zdravotnických služeb, ale vyžaduje účast celé společnosti, všech odvětví, všech úrovní veřejné správy na zlepšení zdraví celé populace a zahrnuje i boj proti chudobě. Vzájemnou spolupráci resortů může např. potravinářský průmysl kvalitou vyrobených potravin ovlivnit zdraví lidí a snížit obezitu lidí.
Také energetická, dopravní, finanční politika a tyto všechny politiky by měly být posuzovány tak, zda nemohou mít sekundárně vliv na zdraví člověka (citace Dr. Vít, 2005)
 
Spolupráce jednotlivých resortů na podpoře zdraví se v posledních letech zlepšuje.
Příkladem je resort školství a strategie podpory zdraví do škol, resort dopravy a cyklistická strategie, resort zemědělství a spolupráce s potravinářskou komorou a další…
 
Podle výzkumu Světové zdravotnická organizace (WHO) a Institutu zdravotní politiky a ekonomiky zaměřeného na podporu zdraví v ČR (publikováno 2005) se ukázalo, že se principy podpory zdraví lépe prosazují na regionální úrovni. Přesto vlivem současné politiky státu (za 10 let se objem prostředků pro tuto oblast snížil na 37 %) došlo opět ke značnému poklesu lidí pracujících v oblasti podpory zdraví a tito odborníci jsou nyní nerovnoměrně rozmístěni. Určitým východiskem je lepší koordinace projektů a podpora kvalitních koncepčních programů na státní i regionální úrovni.
 

Na co se podpora zdraví zaměřuje?

 Obecný přístup:
 • Přístup ke zdraví (snížení nerovností, všichni mají stejná práva na ochranu péči o zdraví)
 • Zdravé životní prostředí
 • Zdravé chování a podpora zvládání zdravotních problémů
 • Edukace veřejnosti a výchovu ke zdraví
Konkrétní přístup:
 • Pomoc lidem usnadňující jim správnou volbu zdravého životního stylu.
 • Pomoc politikům a organizátorům usnadňující jim přijmout taková rozhodnutí, která vedou ke zdraví.
 • Usilovat o růst zájmu lidí o zdraví,
 • Posílení odpovědnosti za zvládání zdravotních problémů a o rozšíření podílu veřejnosti na zdravotní péči.
 

Organizační a výkonné složky státu v podpoře a ochraně zdraví?

Ministerstvo zdravotnictví české republiky – sekce NH, oddělení podpory veřejného zdraví

Státní zdravotní ústav a jeho dislokovaná pracoviště podpory zdraví v jednotlivých regionech

Krajské hygienické stanice - pracoviště pro oblast zdravotní politiky

 

Vybrané legislativní, strategické a koncepční materiály v oblasti podpory zdraví a ochrany veřejného zdraví

 Ke stažení celkový přehled klíčových strategických dokumentů (doc)

 Problematika podpory zdraví:

 • Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018 (UV 340/2010)
 • Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působeným tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013 (UV 61/2010)
 • Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (UV 8/2008)
 • Sdělení EK: Strategie EU na podporu členských států při snižování škod souvisejících s alkoholem (2006) a související závěry Rady (2007, 2009)
 • Globální strategie pro snižování škodlivého užívání alkoholu (2010)
 • Evropský Akční plán k snižování škodlivého užívání alkoholu (2011)
 • WHO Rámcová úmluva o kontrole tabáku (WHO, 2003) /ČR prozatím neratifikováno/
 • Deklarace o duševním zdraví pro Evropu (2005)
 • Evropská strategie pro prevenci a kontrolu neinfekčních onemocnění (Gaining Health: European Strategy for the Prevention and Control of  Noncommunicable Diseases ->, WHO/Europe, 2006)
 • Bílá kniha – Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou (2007)
 • Evropská charta boje proti obezitě (WHO, 2006)
 • Globální strategie zaměřená na výživu, fyzickou aktivitu a zdraví (2003)
 • Akční plán ke Globální strategii pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění na léta 2000 - 2013
 • Evropský akční plán WHO pro potraviny a výživovou politiku 2007 – 2012 (WHO European  Action Plan for Food and Nutrition Policy 2007–2012)
 • Bílá kniha o sportu KOM (2007) znění 391
 • Závěry Rady týkající se omezení příjmu soli u obyvatelstva
 • Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (UV 8/2008)

 

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století (2002)

 Národní koncepce Zdraví 21 ke stažení zde:
 
Z odborných seminářů:

Zdraví 2020: evropská zdravotní politika

Ministerstvo zdravotnictví vydalo ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Kanceláří Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice (ČR) publikaci „Zdraví 2020: Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu“, která je českým překladem nového strategického dokumentu WHO.

Program Zdraví 2020 byl schválen 62. zasedáním Regionálního výboru WHO pro Evropu v září 2012 a zaměřuje se na zlepšení zdraví pro všechny a na překonávání nerovností ve zdraví cestou lepšího vedení a řízení v oblasti péče o zdraví. Rozpracovává vizi systému veřejného zdraví jako dynamické sítě zainteresovaných subjektů na všech úrovních společnosti a je určen nejen institucím veřejné správy, ale také všem ostatním složkám – jedincům, komunitám, neziskovému a soukromému sektoru, zdravotnickým zařízením, vzdělávacím a vědeckým institucím. Má za úkol přispět k řešení složitých zdravotních problémů 21. století spojených s ekonomickým, sociálním a demografickým vývojem.

Strategie navazuje na dokument Zdraví 21, který byl v ČR adaptován jako „Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století“. V současné době připravuje Ministerstvo zdravotnictví národní strategii implementace Zdraví 2020. S využitím zkušeností z naplňování Zdraví 21 by národní strategie měla představit oblasti prioritních politických opatření pro zlepšení veřejného zdraví populace ČR, a to zejména cestou prevence nemocí, ochrany a podpory zdraví.

K dispozici je rovněž překlad dlouhé verze strategie s názvem „Zdraví 2020: osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století“, který je určen především jak odborné veřejnosti zabývající se problematikou studia zdravotního stavu obyvatelstva, podporou zdraví, prevencí nemocí, zdravotní politikou a všemi dalšími okolnostmi, které ovlivňují zdraví lidí, tak tvůrcům strategických dokumentů a zdravotních plánů na všech úrovních státní správy.

Přílohy

Místní agenda 21 - program udržitelného rozvoje ->

Komplexní dokument, který schválila Organizace spojených národů na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (zvanou též Summit Země). Konference se konala 3. až 14. června 1992 v brazilském městě Rio de Janeiro. V České republice se daří aplikovat principy Místní Agendy 21 např. v rámci asociace místních správ Národní sítě Zdravých měst ČR.

Efektivita primární prevence

Ke stažení:

WHO Zdraví 2020_Překlad_CZ  ->a Přílohy:

Příloha č. 1_ hodnotící zpráva Zdraví 21 – roky 2003-2012 ->,

Příloha č. 2_ koncepční materiály a strateg. dokumenty ->,

Příloha č. 3_ efektivita prim. prevence ->,

Příloha č. 4 _délka života ve zdraví ->,

Příloha č. 5 _úmrtnost a determinanty ->,

Příloha č. 6 _ přehled screeningových programů ->,

Příloha č. 7_ přehled institucí PP ve vybraných zemích světa ->

fotogalerie
počet fotografií: 2
© 2009 vychovakezdravi.com | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání