Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Pojmy

Umíme porozumět pojmům o zdraví a prevenci?

Základní pojmy, vysvětlivky, definice:

Prevence - lékařsky preventio, preventivní péče - předcházení nemoci (nemocem) a jejich následkům
 
Primární prevence soubor preventivních opatření, která vedou k odvrácení nemoci (poruch)
 
Sekundární prevence soubor léčebných opatření, kterými se předchází komplikacím nemoci a zhoršení projevů nemoci
 
Terciární prevence předcházení následkům nemoci
  
Nespecifická prevence
  • nespecifická prevence je prevencí tzv.“asociálního chování“
  • cílem nespecifické prevence je přijmout odpovědnost za vlastní zdraví
  • nespecifická prevence je nedílnou součástí prevence specifické
  • nespecifická prevence je komplexní, zaměřená na posílení osobnosti a schopností člověka, na dovednost umět zvládat a řešit problémy. Vychází z podstaty člověka naplňovat vlastní potřeby, nadání a vede k přirozenému poznání, při němž dítě nalézá poučení v běžných situacích ze života, a to za podmínky, že je současně podána pravdivá informace (jiným způsobem řečeno nelze provádět dopravní výchovu a zatajit dítěti existenci auta).
Pravdivá informace podaná včas, v daném věku přiměřenou formou, je základem nespecifické a  později i specifické prevence. Pouhé naplňování volného času dětí není dostatečnou nespecifickou prevencí!
 
Příklad nespecifické prevence ve vztahu k návykovým látkám u dětí předškolního nebo mladšího školního věku:
 
Dítěti vyprávíme pohádku, ve které byliny představují „drogy“, pohádkové postavy pak svým chováním a jednám představují hrozbu nebezpečného-rizikového chování.
Poznámka autora: Výchovné pohádky naleznete v samostatné sekci na úvodní straně.
  
Specifická prevence  prevence zaměřená na konkrétní riziko nemoci, která je prováděna cíleně a důsledně
  
Zdravý životní styl zdravý způsob života, který vede k minimalizaci rizik onemocnění
 
WHOWorld Health Organization -> Světová zdravotnická organizace
 
Od svého vzniku v roce 1948 podporuje Světová zdravotnická organizace mezinárodní technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví, realizuje programy na potírání a úplné odstranění některých nemocí a usiluje o celkové zlepšení kvality lidského života. Cílem činnosti organizace je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny. WHO má v ČR své zastoupení, kancelář sídlí v Praze. 

Definice

Zdraví

  •  Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO 1948)
  • Zdraví je schopnost vést sociální a ekonomicky produktivní život.“ (WHO 1977)
  • Zdraví vymezuje jako ideální stav, neumožňuje však objektivní měření zdraví (WHO)
  • WHO v roce 2001 doplňuje definici zdraví o snížení úmrtnosti, nemocnosti a postižení v důsledku zjistitelných nemocí a nárůst pociťované úrovně zdraví

Podpora zdraví

Proces umožňující jedincům zvýšit kontrolu nad determinantami svého zdraví, a tak zlepšovat svůj zdravotní stav (WHO 1998).
 
Neznamená tedy pouze zodpovědnost za zdravotnictví, ale vyjadřuje individuální ovlivnitelnost zdraví a zodpovědnost za ně prostřednictvím životního stylu a jeho reflexe v osobní pohodě (Kebza, 2005).
 
Podpora zdraví ve škole by měla spočívat v rozvíjení životních kompetencí každého žáka tak, aby úcta k hodnotě zdraví a schopnost chovat se odpovědně ke zdraví svému i druhých patřily mezi jeho celoživotní priority (Havlínová, 2006).

Veřejné zdraví 

Veřejné zdraví je definováno jako organizované úsilí společnosti s cílem chránit, rozvíjet a navracet zdraví lidí.
 
Jde o kombinaci vědeckých poznatků, dovedností i názorů směřujících k udržení a zlepšení zdraví lidí prostřednictvím kolektivních nebo sociálních aktivit.
 
PUBLIC HEALTH – instituce, vědecký obor i praxe
 

Vysvětlivky

HBSC

Studie HBSC (Health and Health Behaviour in School-Aged Children) - mezinárodní studie garantována Světovou zdravotnickou organizací, je zaměřená na zdraví a životní styl dětí na základních školách (ve věku 11, 13 a 15 let). Česká republika se spolu s dalšími 24 převážně evropskými státy  studie poprvé účastnila v roce 1995, přičemž se výzkum opakuje vždy ve čtyřletých intervalech. V současné době probíhá vyhodnocování získaných dal z roku 2010. Informace o mezinárodním projektu a souhrnné zprávy obsahující mezinárodní srovnání najdete na webových stránkách projektu HBSC www.hbsc.org -> .

 

© 2009 vychovakezdravi.com | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání