Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Prevence úrazů

 

 


Bezpečná cesta do školy

Program Centra dopravního výzkumu.

Soubor ke stažení:

Na program Bezpečná cesta do školy lze zažádat finanční dotaci u Nadace partnerstvi v rámci dotačního programu Na zelenou.  Více informací získáte na internetové adrese: www.nadacepartnerstvi.cz ->.


Program Bezpečná komunita

Bezpečná komunita je program WHO, který má ve světě téměř dvacetiletou tradici. Jeho cílem je snížit incidenci a závažnost úrazů. Jedná se o jeden z programů, který prokázal svou úspěšnost v zahraničí i u nás (podstatné snížení úrazovosti o desítky procent).

Co je komunita? Komunita je definována jako ohraničená geografická oblast, skupina lidí se stejnými zájmy, profesionálním zaměřením nebo také jednotlivci, kteří poskytují ve specifické oblasti služby – tedy například město, obec, organizace, škola, atd.

Pro přípravu projektu Bezpečná komunita je nutné nejprve sestavit mezioborovou pracovní skupinu odborníků na místní úrovni z oblasti zdravotnictví, školství, dopravy, vnitra, justice, průmyslu aj. k analýze a usměrňování prevence úrazů. Je nutné přesvědčit představitele místní samosprávy o prospěšnosti programu a o nutnosti financování. K řešení úrazové problematiky je vhodné zapojit všechny úrovně komunity. Je to důležité z toho důvodu, že místní lidé znají konkrétní místní podmínky, jsou často ochotni se této závažné problematice věnovat i nad rámec svých povinností, protože tím mohou ovlivnit i zdraví svých nejbližších. Dále potom na základě rozboru úrazovosti stanovit hlavní směry prevence úrazů v dopravě, u dětí, mládeže, starých lidí, v pracovním prostředí, domácnosti, při sportu a rekreaci. Na základě těchto informací sestavit preventivní program zaměřený na všechny kategorie, prostředí i situace. Program musí být zaměřen dlouhodobě a důležité je také pravidelné vyhodnocování efektivity programu. Orgány zdravotní péče je žádoucí zapojit do vedení dokumentace o frekvenci a příčinách úrazů a do zajištění prevence úrazů po odborné stránce. Do propagace preventivních programů je nutné zapojit místní média – rozhlas, regionální TV vysílání, tisk, atd.

Program Bezpečná komunita má svá přesná kritéria:

 • Vytvořená síť spolupracovníků, vedená mezioborovou skupinou odborníků, zodpovědných za preventivní činnost v komunitě.
 • Zavedený dlouhodobý program, zaměřený na muže a ženy všech věkových kategorií, prostředí a situací.
 • Program zaměřený na rizikové skupiny občanů, nebezpečná prostředí a zvyšující bezpečí zranitelných skupin.
 • Program, který sleduje výskyt a příčiny úrazů.
 • Program hodnotící účinnost preventivních aktivit, procesů a efektivity změny.
 • Pravidelná účast na činnosti národní a mezinárodní sítě BK.

V Pardubickém kraji již 3. rokem realizují program Bezpečná komunita ve zdravém městě Chrudim. Zde se podařilo vytvořit síť spolupracovníků z různých oborů, získat a udržet si podporu od místní samosprávy a také aktivně zapojovat veřejnost.
Od roku 2004 realizuje koordinační tým zdravého města Chrudim spolu se Zdravotním ústavem se sídlem v Pardubicích pobočkou Chrudim sběr, zpracování a vyhodnocování zdravotnických údajů týkající se úrazovosti všech občanů komunity na území města. Postupně zavádějí dílčí dlouhodobé preventivní programy pro snížení úrazovosti jako je "Bezpečná cesta do školy", dopravní výchova do něhož jsou zapojeny MŠ a ZŠ na území města Chrudim. Systematicky a opakovaně je pro veřejnost zajišťována výuka první pomoci, osvěta problematiky prevence úrazů, zajišťován dozor u veřejných koupališť. Opakovaně organizují kampaně tématicky zaměřené na prevenci úrazů ("Pásovec", "Na kolo jen s přilbou"); Dny zdraví, Národní dny bez úrazů, Světový den ČČK, Světový den první pomoci. Realizují stavebně technické úpravy prostředí (dětská hřiště, úpravy komunikací) na základě závěrů diskuse veřejnosti u "kulatého stolu".

MUDr. Jana Daňková, odbor podpory zdraví KHS Pk, poslední aktualizace 30.3.2007


Materiály a informace pro zástupce měst a obcí

Vydané Ministerstvem životního prostředí. Publikace si lze vyžádat viz kontakt.

1. Cyklistika pro města

Náhled materiálů k programu

2. Děti na cestách. Bezpečně po městě
(publikace je k dispozici ve formátu pdf. na www.env.cz/edba ->)

Náhled materiálů k programu

3. Koncepce snižování automobilové dopravy
Příklady evropských měst.

Náhled materiálů k programu


Ajaxův zápisník

Preventivní projekt Policie ČR oceněný ministrem vnitra. Bližší informace o projektu zde:

Soubor ke stažení:

náhled brožury Ajaxův zápisník


Učíme se s policií

Projekt primární prevence sociálně-patologických jevů vypracovaný a realizovaný východočeskou policií ČR pro žáky 1—9. ročníků ZŠ, zejména však pro 5.-6. třídy. Pilotně byl tento program realizován na 12 školách pardubického okresu již v roce 2001, postupně je však využíván v rámci celé České republiky. Jedná se o ucelený cyklus přednášek s využitím pracovních listů, kvízů, her, videoprojekce atp. a zahrnující například tato témata: Doprava, Představuje se policie, Šikana, Drogy, Normativní systém společnosti atd. Výhodou programu je vypracovaný evaluační systém.
Podrobné informace o programu naleznete na stránkách Ministerstva vnitra / bezpečnost a prevence / Policie ČR Hradec králové:

logo projektu Učíme se s policií


Metodika prevence úrazů pro MŠ - "Aby se nic nestalo"

Státní zdravotní ústav, detašované pracoviště Jihlava, realizuje semináře pro učitele mateřských škol a metodicky školám pomáhá začlenit program primární prevence dětských úrazů do předškolní výchovy.

Ministerstvo zdravotnictví ČR tento program finančně podporuje v letech 2015 a 2016 z dotačního programu "Národní program zdraví - projekty podpory zdraví.

Viz příklady dobré praxe

Náhled metodické publikace:

  Autor: Mgr. Kristina Pokorná, DiS.,

Recenze: MUDr. Irena Zimenová,MUDr. Stanislav Wasserbauer, Hana Pokorná

 Vydal: Státní zdravotní ústav, Jihlava 2015

 

 Ukázka z obsahu publikace:

 Publikace je rozdělena na tři části - metodika s pracovními listy, příběhy a  hry. Pracovní listy je nutné dětem kopírovat. V publikaci je věnována pozornost různým prostředím s ohledem na riziko úrazu. Zároveň jsou témata řazena podle ročních období. Jednotlivá témata se prolínají a v určitém období se jich dá využít více najednou. Je možné je kombinovat a je na zvážení učitele, jak uzpůsobí harmonogram a jaká témata pro práci s dětmi vybere. V publikaci jsou uvedeny k obrázkům a úkolům správné odpovědi. K tématům lze použít nabídnuté příběhy a hry. Pod každým příběhem jsou k dispozici otázky, které lze využít na opakování důležitých věcí nebo si s jejich pomocí ověřit, co si děti zapamatovaly.

Publikace je ilustrována černobílými kresbami postaviček, zvířátek a věcí v určitých rizikových situacích.

Vloženo 21. 6 .2016


Metodiky prevence úrazů u dětí pro I. stupeň ZŠ

Program Bezpečné komunity Kroměříž

Vydala Bezpečná komunita Kroměříž, MUDr. J. Číhalová, Ing. Zdeněk Vopička (82 stran textu s pracovními listy).

Soubor ke stažení:

 

Aby tě auto nepřejelo - prevence dopravních úrazů na 1. stupni ZŠ

Edukativní materiál pro pedagogy.

Publikace vznikla v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví PPZ č. 9599/2006. K publikaci náleží také stejnojmenné CD (20 min) se zpívánkami a říkánkami v podání různých interpretů. Součástí CD je textový doprovod písniček.

Počet stran: 15

Autoři: MUDr. Zuzana Zvadová, RNDr. Stanislav Janoušek

Vydal: SZÚ Praha, Praha 2006

 

 


Program Zdravotního ústavu se sídlem v Jihlavě

Vydal Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě za podpory dotačního programu Ministerstva zdravotnictví. Program je pilotně ověřen v 1. a 2. třídách základních škol Jihomoravského kraje. Lez jej s úspěchem využít i v mateřských školách a ve vyšších třídách I. stupně základní školy.

 • Materiály k programu: metodika pro učitele, pracovní sešit pro každé dítě ve třídě, pracovní sešit pro učitele, omalovánky, pexeso, samolepky
 • Program nevyžaduje zaškolení
 • Program doplňují a obohacují nasmlouvané partnerské organizace - viz sekce lektorská a přednášková činnost v okresech Pk (zejména se jedná o: ČČK, kynologické organizace, Policie, programy dětských oddělení nemocnic, SZÚ)

Tématické okruhy programu: » Ochrana své osoby a první pomoc » Úrazy doma » Úrazy ve škole » Úrazy v dopravě » Úrazy ve volném čase

Učitelé ze škol v Pardubickém kraji si mohou o materiály pro své třídy požádat na adrese viz kontakt.

Náhled materiálů k programu Náhled materiálů k programu Náhled materiálů k programu Náhled materiálů k programu Náhled materiálů k programu

 


Implementace dopravní výchovy (DV) do školního vzdělávacího programu ZŠ

Projekt "Moderní formy dopravní výchovy dětí a mládeže jako prostředek snižování nehodovosti v provozu na pozemních komunikacích"
Zdroj: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2006

Soubory ke stažení:

Doporučujeme nahlédnout do sekce Prevence úrazů / Příklady dobré praxe

Sborník "Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu ZŠ" je připraven na DVD, které si lze zdarma zapůjčit na KHS Pardubického kraje (viz kontakt).

Implementace dopravní výchovy - Sborník Implementace dopravní výchovy - Příloha sborníku Implementace dopravní výchovy - Ukázka z přílohy


 Dopravní výchova-informace, metodiky BESIP 

 Dopravní výchova pro předškoláky

Besip ve spolupráci s Asociací Záchranný kruh vyrobila pro děti předškolního věku publikaci plnou omalovánek, vystřihovánek a her zaměřenou na rizikové situace, se kterými se děti mohou setkat v reálném životě. Publikace vznikla v r. 2016 viz níže náhled titulní strany. Více na http://www.ibesip.cz ->nebo www.zachrannykruh.cz ->

 

Vloženo 29. 5. 2017

Metodické materiály k výuce dopravní výchovy od BESIP pro rok 2016/2017

 

Pro školní rok 2016/2017 připravil BESIP ve spolupráci s Nakladatelstvím Fraus pro učitele a žáky mateřských a základních škol komplexní řadu materiálů pro výuku dopravní výchovy. Tato řada představuje ucelenou koncepci výuky dopravní výchovy pro děti ve věku 3–15 let, která je zaměřena na posílení znalostí a praktických dovedností jedné z nejzranitelněj&scaro n;ích skupin účastníků silničního provozu, právě dětí. Chce tak přispět k posílení a zatraktivnění výuky dopravní výchovy na školách, ale i dopravních hřištích v celé ČR.

 

 Všechny výukové materiály z této řady splňují nároky Rámcového vzdělávacího programu vyhlášeného MŠMT a odrážejí aktuální moderní trendy v procesu výuky. Pro děti z mateřských škol je určena interaktivní učebnice. Pro 1. st. základních škol je připravena nová učebnice dopravní výchovy i žákovské portfolio.

Novinkou pro rok 2016/2017 a zároveň posledním článkem této výukové řady je interaktivní učebnice „Dopravní výchova pro 2. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií , která je rozdělena do čtyř kapitol dle jednotlivých ročníků. Obsahuje hlubší procvičení učiva z prvního stupně, přináší nové informace, úkoly a aktivity vycházející z reálných dopravních situací.

Nedílnou součástí učebnice je i 22 tisknutelných příloh v podobě pracovních listů, 4 hodnoticí listy žáka a množství interaktivních cvičení, testů, kvízů, videí a her.

V návaznosti na tyto skutečnosti bude BESIP pořádat v jednotlivých krajích ČR metodické semináře. Zájemci se mohou obracet na krajské koordinátory BESIP.

 Ke stažení » Tisková zpráva 2015.

Ke stažení » Tisková zpráva 2016

 

  

Aktualizováno 26. 9. 2016

 

Metodika jednotné výuky na dopravním hříšti (2017)

Materiál je určen pro 1. stupeň základních škol a vychází z rámcově vzdělávacího programu revidovaného v roce 2013. Vydán Centrem dopravního výzkumu ve spolupráci s Besip v listopadu 2017 v Brně.

Řešitelský tým:

Mgr. Zuzana Strnadová a kol.

Projekt byl financován Ministerstvem dopravy účelovou neinvestiční dotací na podporu rozvoje činnosti veřejné výzkumné instituce v resortu dopravy – Centra dopravního výzkumu, v. v. i. na základě Rozhodnutí č. 1 č. j. 21/2017-710-VV/1 a Rozhodnutí č. 2 č. j. 46/2017-710-VV/1.

 

Metodika výuky na dopravním hřišti.pdf.

                                                                                         Vloženo 4. 4. 2018

 

 

 

Bezpečně na cestách

Multimediální program BESIP pro děti MŠ a I. stupně ZŠ.

CD obsahuje:

Interaktivní obrazovky o bezpečnosti silničního provozu

Kapitolu o životním prostředí

Virtuální prohlídku crash centra

Testy k prověření znalostí

Propojení na intrenet, tapety, spořiče obrazovky, e-pohlednici

19 poutavých her (poznávací značky, pouštní závody, parkování, najdi 7 rozdílů, puzzle, sudoku, poznávání státu a další...)

Hlavní témata: vybavenost kola, chování cyklisty, bezpečnost na kole, bezpečnost při cestě do školy, správné chování před školou, městská hromadná doprava, základní ošetření, nouzové volání, skateboard,, in-line, cesta k babičce, aktivní a pasivní bezpečnost, třídění odpadů a odpovědné chování člověka k přírodě

Odkaz na internetové stránky: www.skodahrou.cz ->

DVD a další metodiky je možné zapůjčit na KHS Pk, viz. kontakt.

Dopravní výchova pro 1. a 2.ročník ZŠ

Bohatě ilustrovaný pracovní sešit pro děti s dopravní tematikou doprovázený fotografiemi. doplňovačkami a kvízy. Připravilo Ministerstvo dopravy a BESIP.

Počet stran 39.

2. upravené vydání, Praha 2007

 

Dopravní výchova pro 3. ročník ZŠ - CHODEC

Pracovní učebnice určena pro práci pedagogů a dětí zejména 3. ročníku ZŠ.

Fotografie a texty v učebnici odpovídají reálným situacím, se kterými se děti jako chodci setkají v silničním provozu. Učebnice navazuje na pracovní sešit Dopravní výchova pro 1. a 2. ročník ZŠ a doplňuje materiál Výukový set pro dopravní výchovu ve 3. ročníku ZŠ a vychází z něj. Práci s oběma materiály lze úspěšně kombinovat. Učebnice umožňuje kolektivní i skupinovou práci žáků. Učebnice lze použít i pro vytváření projketů. Neleznete zde zábavná cvičení. Lekce obsahují výklad a procvičení, jsou logicky řazeny, ale nemusí být probírány v daném pořadí.

Počet stran: 37

Vydáno: Praha 2009, Besip

Aktuální informace získáte na internetové adrese www.ibesip.cz ->

Dopravní výchova pro 4. třídy ZŠ

Příručka pro učitele dopravní výchovy a lektory na dětských dopravních hřištích.

Příručka využívaná k teoretické výuce dopravní výchovy zpracovaná v minimálním rozsahu požadovaných znalostí a pravidel provozu na pozemních komunikacích k získání Průkazu cyklisty pro žáky 4. tříd ZŠ. Součástí výuky je přezkoušení pravidel provozu na pozemních komunikacích pomocí testů, které jsou součástí tohoto tématického plánu.

Počet stran: 54

vydal: BESIP, Praha 2006 jako druhé upravené vydání

Bezpečně k cíli - film určený pro žáky 4. tříd ZŠ

náhled a obsah DVD

Jak probíhá systematická výuka dopravní výchovy prováděna BESIP v Pardubickém kraji?

Krajský koordinátor BESIP pro Pardubický kraj ve spolupráci s odborem školství Krajského úřadu Pardubického kraje a krajského ředitelství Policie ČR v Pardubickém kraji Vás upozorňuje na možnost bezplatné výuky dopravní výchovy pro žáky 4. tříd všech základních škol dle tematického plánu Ministerstva Dopravy ČR a to v rozsahu 10 vyučovacích hodin ve školním roce. Tematický plán je zpracován na minimální rozsah požadovaných znalostí pravidel provozu na pozemních komunikacích a k získání „Průkazu cyklisty“ pro žáky 4. tříd základních škol. Z toho je 5 hodin určeno teoretické výuce a 5 hodin je určeno praktické dopravní výchově na dětském dopravním hřišti včetně závěrečného přezkoušení dovedností zejména v ovládání jízdního kola a v praktickém dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích.

Kdo zajišťuje výuku a výcvik ?

Výuku zajišťují pracovníci – učitelé dětských dopravních hřišť, kteří jsou držiteli osvědčení Ministerstva dopravy o absolvování semináře k tematickému plánu dopravní výchovy v rozsahu 18 hodin, ve spolupráci s příslušníky Policie ČR, strážníky městské policie a členkami Českého červeného kříže. Teoretickou část výuky je možné provádět přímo ve Vaší škole – po dohodě s učitelem DV.

Kde je možné si takovou výuku zajistit?

Tuto výuku dopravní výchovy je možné zajistit na každém dětském dopravním hřišti dle Vaší spádové oblasti a to i mimo Vaší obec s rozšířenou působností. Seznam dětských dopravních hřišť včetně provozovatelů je včetně telefonického spojení na uvedené pracovníky uveden v sekci  přednášková a poradenská činnost

Kdo platí tuto výuku?

Výuku ve 4. třídách hradí Ministerstvo dopravy. V případě dopravní výuky mimo tematický plán přispívá na výuku Pardubický kraj.

Jak je tato výuka vykazována a kdo ji kontroluje?

Učitelé Dopravní výchovy vedou „Harmonogramy dopravní výchovy na DDH“ a „Záznamy o výuce a výcviku na DDH“, kde jsou nutné podpisy učitelů jednotlivých tříd či ředitelů škol v případě malotřídních školských zařízení. Tyto záznamy dvakrát ročně předkládají krajskému koordinátorovi BESIPu, který je předává k úhradě. Tento koordinátor má za povinnost i kontrolovat práci jednotlivých učitelů DV!

Obsahem této zprávy je zhodnocení dopravní výchovy ve školách v Pardubickém kraji ve šk. roce 2010/2011. Naleznete zde fotografie jednotlivých hříšť dopravní výchovy a jejich charekteristiku. (Přidáno 31.1.2012)

Zdroj informace: Ing. Otakar Švec, krajský koordinátor BESIP v Pardubickém kraji

 

Propojení dopravní výchovy s výukou anglického jazyka u dětí a mládeže

Institut celoživotního vzudělávání při Mendelově univerzitě v Brně se zabývá možnostmi dopravní výchovy při využití anglických animovaných písní určených k výuce anglického jazyka u dětí. Vzhledem k věku cílové skupiny dopravní výchovy dětí a mládeže se zaměřují i na využití animismu, antropomorfismu a arteficialismu v myšlení dětí při jejich výuce, při anteriorizaci jimi získaných poznatků a při identifikaci dětí a mládeže s osobami chovajícími se v souladu s pravidly bezpečného chování v dopravních situacích.

Více informací poskytne Mgr. Vladislav Jankových, email-kontakt: vladislav.jankovych[zav.]mendelu.cz

 


Můžeš předejít úrazu?

Interaktivní web pro děti staršího školního věku vznikl na základě projektu podpořeného dotačním programem MZ ČR v roce 2005. Děti si na stránkách formou dotazníků a vědomostních testů ověřují své znalosti a odhalují  nebezpečí v jejich vlastním okolí. Součástí stránek jsou také doporučení k poskytnutí první pomoci.

Klikni na odkaz stránek zde ->


Projekt Bezpečí dítěte

Projekt Bezpečí dítěte je pokračováním kampaně za snížení počtu a závažnosti úrazů dětí a mladistvých, která je již od roku 1997 realizována díky podpoře Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Po celou tuto dobu se jedná o jednu z nejvýznamnějších aktivit v České republice s prokazatelně pozitivními výsledky a to jak z pohledu snížení počtu osobních tragédií, tak z pohledu snížení nemalých nákladů, které jsou v kontextu léčení dětských úrazů vynakládány. Realizátorem projektu Bezpečí dítěte byla v dřívějších letech obecně prospěšná společnost Dětství bez úrazu (informace převzata ze stránek VZP ČR). V roce 2010 se hlavním nositelem projektu stala společnost AKADEMOS, a.s., která se společností Dětství bez úrazu spolupracuje a navazuje na její odborné a osvědčené know-how.

Od 31.10.2010 je k dispozici portál www.urazneninahoda.cz ->, kde jsou pro lektory preventivních programů k prevenci úrazů metodické a didaktické materiály ke stažení.

Společnost Akademos, a.s realizovala v roce 2010 spolu s VZP cyklus vzdělávacích seminářů pro pedagogy a jiné pracovníky, kteří pracují s dětmi v oblasti prevence úrazů. Preventisté tak mohli obdržet řadu informací, námětů, preventivních postupů a doporučení, kazuistiky pro přímou práci s dětmi., motivační a doplňkové materiály. Za účast na semináři, která byla zdarma, získal zástupce každé organizace 6 publikací, skládačky pro děti s upozorněním na nejčastějšími úrazy (otravy, opařeniny, popáleniny, pády, dopravní úrazy a tonutí), pexesa a ukázky bezpečnostních pojistek do domácnosti. Program semináře má akreditaci MŠMT. Zde uvádíme pouze náhledy jednotlivých publikací, které si můžete osobně zapůjčit na adrese krajské hygienické stanice Pardubice (viz. kontakt na úvodní straně)

Kontaktní adresa poskytovatele programu a realizátora projektu:

Kontakt:

Dětství bez úrazů, o.p.s.

Adresa dle OR:        Světova 2224/17, Praha 8
Kontaktní adresa:    Litvínovská 589/6, Praha 9, 190 00
e-mail:                   info@detstvibezurazu.cz
tel:                        606 181 640

Volně ke stažení od 20. 4. 2014 na: www.detstvibezurazu.cz ->

Ochrana člověka za mimořádných situací (informace, prevence, aktivity)


Ochrana člověka za mimořádných situací (informace, prevence, aktivity)

Typ publikace: brožovaný sešit A4, počet stran 33

Publikace vznikla jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence úrazů dětí

Výběrem z obsahu publikace:

 1. Charakteristika mimořádných událostí, způsoby varování, evakuace, obecné zásady,…
 2. Přírodní mimořádné události- povodně, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, atmosférické poruchy,…
 3. Stavy ohrožení při pobytu v přírodě, nouzové signály,…
 4. Havárie s únikem nebezpečných látek, radiační nehody, krizové situace,…
 5. Jiné ( podezřelá poštovní zásilka, oznámení o uložení bomby, nález podezřelého zavazadla, ohrožení psem, zjištění o spáchání trestného činu, aj.)

Autoři: RNDr. Magdalena Cvečková, Mgr. Robert Kostner, Lektor: PaedDr. Eva Marádová, CSc.

Fotografie ze semináře konaného 18. 10. 2007 (Pardubice)raklamni-vozidlo  predavani-balicku

Aktualizace ke dni 26.8.2014


Interhaf - program chovatelské stanice Choceň

Perspektivní program, který zábavným způsobem obohacuje etickou výchovu dětí a mládeže.

 


Interaktivní kurzy dopravní výchovy

Interaktivní kurzy nabízí portál Záchranný kruh provozovaný Karlovarským krajem. Registrujte se na www.zachrannykruh.cz ->.

Co je Záchranný kruh?

 

DVD - náhled metodiky interaktivního programu pro děti mladšího školního věku. Je vhodný pro školní i domácí použití- Školy si jej mohou u nás zdarma zapůjčit, viz. kontakt.

nahled-CD-ROM

 

Příručka první pomoci - nový vzdělávací program vznikl v roce 2011 ve spolupráci partnerů sdružených pod Asociací Záchranný kruh. Program je plně animovaný, namluvený v češtině, obsahuje testy i řadu edukativních her. Jednotlivé moduly se zabývají základními pravidly první pomoci, ale též se příručka věnuje jednotlivým konkrétním stavům a situacím, se kterými se lidé mohou nejčastěji setkat. Veškeré rady a návody jsou jednoduché a srozumitelné pro všechny a vycházejí z praxe záchranářů. Tento vzdělávací program umožňuje školám kvalitní naplňování požadavků RVP.


První pomoc

Možnosti implementace první pomoci do ŠVP základní školy

Vloženo 29.5.2014

V roce 2011 vytvořila Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity on-line portál k výuce první pomoci pro učitele. -> Na tomto portálu naleznete přehledně všechna témata první pomoci, prezentace, on-line testové otázky a řadu dalších informací. Doporučujeme!

Navštivte stránky 3. lékařské fakulty UK ->, kde je přehledně zpracována problematika neodkladné resuscitace (upraveno dle doporučení ERC z 18. 10. 2010). Naleznete zde odkazy a texty k novému multimediálnímu výukovému pořadu a také interaktivní testy. Stručný souhrn o první pomoci a další dílčí doporučení k této problematice naleznete také na našich stránkách » zde.

První pomoc pro pedagogy multimediální formou nabízí na svých internetových stránkách Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové. ->

Metodický film o kardiopulmonální resuscitaci ->, další metodické materiály, aktuální a prakticky využitelné informace, e-learningové kurzy a další, naleznete na portálu projektu "Na hřišti i na vodě být s dětmi v pohodě". Projekt Masarykovy univerzity, Fakulty sportovních studií je zaměřen na zvýšení kompetencí, dostupnosti, kvality a atraktivity dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP). Bližší informace naleznete » zde ->.

K tématu jak poskytnout první pomoc bylo vydáno mnoho publikací, doprovodných materiálů a krátkých instruktážních filmů.

Doporučujeme Vám:

Dvoudílné DVD v rozsahu 14 minutových filmových ukázek první pomoci v různých situacích (motorkáři, autonehoda, hromadná nehoda, přesun do bezpečí, pomoci dokáží i děti, vteřiny rozhodují, skrytá nebezpečí a další témata).

 

Základy neodkladné resuscitace v krátkých filmových ukázkách na téma: např. cizí těleso v dýchacích cestách, vyproštění z vozidla a resuscitace, resuscitace dospělých a dětí, resuscitace s využitím roušky aj.) dle Guideline z r. 2010. Vyrobilo studioTM v Benešově.

Metodický materiál pro učitele SŠ (s využitím pro ZŠ) v rámci projektu Výchova ke zdraví v pedagogické praxi realizovaného CCVJ, o.p.s v Pardubicích.

Pevná publikace s vyjímatelnými listy formátu A4.

Obsahuje řadu obrázkových příloh, testové a kontrolní otázky pro žáky, náměty na zařazení tématu první pomoci do ŠVP včetně časového plánu, dále odkazy na výukové filmy a další tipy pro učitele.

Náhled metodiky

ISBN 978-80-260-6334-6

Publikace je ke stažení v pdf. registrovaným uživatelům.

aktualizováno 20.8.2014

 


 

Dětské otravy - umíte si s nimi poradit?

Materiál vznil v roce 2008 a je určen pro rodiče, vychovatele a pedagogy.  Vznikal na základě mnohaletých zkušeností Toxikologického informačního centra, které pomáhá nepřetržitě radami lékařům i laikům.

Autor: Mgr. Karolina Mrázová

Recenze: MUDr. Hana Rakovcová, prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

Najdete zde rady a informace o míře jedovatosti vybraných nox a o zásadách první pomoci. Současně zde  jsou představeny látky, které nejsou jedovaté, a přesto u řady rodičů vyvolávají strach a obavy.

V obsahu naleznete informace k chemickým a kosmetickým výrobkům, lékům, alkoholu i tabáku, rostlinám, houbám i hadům.

Publikace je ke stažení pod odkazem:

Toxikologického informačního střediska -> nebo » zde

Vloženo 5. 6. 2014

 

 

 


Kurzy první pomoci

Doporučujeme! Pro ty, kdo by měli zájem získat kromě teoretických znalostí i dovednosti v poskytování první pomoci, nabízí se možnost absolvovat kurzy první pomoci zážitkem neboli v modelových situacích. Tyto kurzy pořádá pro veřejnost pražská organizace ZDRSEM, o.s. s celorepublikovou působností. S metodikou výuky se můžete seznámit na webových stránkách tohoto sdružení www.zdrsem.cz ->

příspěvek ze dne 22. 4. 2014

Kurzy první pomoci pořádané Územním střediskem záchranné služby Středočeského kraje:

www.zachranka.cz ->

Tel.: 737 239 962, email: kabinet[zavinac]zachranka.cz

Výuka první pomoci oblastním spolkem ČČK Pardubice

Výuku první pomoci je nutné přizpůsobit věku cílové skupiny dětí. Pedagogové, kteří se s dětmi této problematice věnují, by však měli mít znalosti hlubší a obšírnější, aby byli schopni zodpovědět případné dotazy.

Tematické okruhy, se kterými jsou seznámeni pedagogové v rámci přípravy na výuku základů první pomoci u dětí v mateřských školách a na prvním stupni ZŠ:

 • Způsoby přivolání pomoci – dospělý, RLP, k jakým stavům jezdí vozidlo záchranné služby
 • Nácvik telefonování s dispečerem, nezbytné součásti telefonátu, telefonní čísla tísňových linek
 • Ochrana vlastní osoby – bezdomovci, agresivní osoby, nemoci přenosné krví
 • První pomoc u odřenin – dezinfekce, omytí rány
 • První pomoc u krvácení, cizí těleso v ráně, krvácení z nosu – vzhledem k věku dětí pouze základní pravidla – nikdy nevytahujeme cizí těleso, nepohybujeme s ním, nejjednodušší způsoby zástavy krvácení, poloha u krvácení z nos atd.
 • První pomoc u pokousání psem – základní pravidla – nedráždit zvířata, nebezpečí vztekliny, první pomoc
 • První pomoc při zlomeninách – nepohybovat poraněnou částí těla
 • První pomoc při popáleninách – chlazení postižených ploch, nedotýkat se poranění holýma rukama
 • První pomoc u otrav – hlavně příčiny, prevence, obecné základy první pomoci
 • První pomoc při bezvědomí - jak bezvědomí poznáme, příčiny, diagnostika zástavy dechu, kontrola dutiny ústní, základní informace o umělém dýchání a nepřímé srdeční masáži, správná poloha u bezvědomí, zdůraznění důležitosti přivolání pomoci (dospělý), důrazné upozornění, že nácvik resuscitace se smí provádět pouze na resuscitačních modelech!

Dané problematice je věnována jedna vyučovací hodina, což je dostačující vzhledem k dané věkové skupině. Je vhodné probírat výše uvedená témata formou rozhovoru s dětmi, využití jejich vlastních zkušeností – co viděly, slyšely, zažily. Velmi vhodné je do výuky zařadit také praktickou část – volání sanitky, ukaž, co uděláš, když najdeš na ulici ležet člověka atd.

Školy v Pardubickém kraji se zájmem o školení pedagogů se mohou obracet na KHS Pk, úsek zdravotní politiky nebo přímo na oblastní spolky ČČK (kontakt neleznete v sekci odkazy na hlavní straně).

Programovou náplň v rámci projektu Podpora preventivních aktivit v Pardubickém kraji zpracovala Bc. Monika Jelínková, členka ČČK.

 

 


Ochrana člověka za mimořádných událostí

Občanské sdružení Jak? v rámci projektu NAPLNO vytvořilo pro učitele 2. stupně ZŠ metodickou příručku do výuky dle požadavků RVP ZV.

Příručka ke stažení

Náhled metodiky - aktualizovaná verze ze dne 29. srpna 2008

ISBN: 978-80-254-2300-4

Doporučujeme!

Vloženo dne 25.10.2013

 


© 2009 vychovakezdravi.com | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání