Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Prevence úrazů

Bulletiny Centra úrazové prevence při 2. lékařské fakultě UK a Fakultní nemocnice v Motole

Ke stažení:

- téma snowboardingu, lyžování a praktických pravidel bezpečnosti

na rozdíl od ostatních periodik, které se věnovaly spíše neúmyslným úrazům a jejich prevenci se tento díl věnuje především úmyslnému-záměrnému sebepoškozování. Značná část zpravodaje je věnována pohledu na bulimii a anorexii. Naleznete zde rozhovory a příběhy děvčat, dočtete se o vzniku  a průběhu nemoci, obdržíte tipy a doporučení pro rodiče a přátele osob postižených poruchou příjmu potravy, dozvíte se o formách pomoci.

Druhá, menší část zpravodaje se věnuje problematice úrazu na sněhu a správnému využívání ochranných přileb při sportu na sněhu.

Více informací najdete na stránkách CÚP zde: www.cupcz.cz ->


Doporučená literatura:

První pomoc, autor: Jan Bydžovský, počet stran 76, velikost publikace A5

2. přepracované vydání, 2008, nakladatelství Grada, cena 79,- Kč

 

Tato publikace, jejímž autorem je zkušený profesionální záchranář, přehledným a vyčerpávajícím způsobem seznamuje s obecnými zásadami poskytování první pomoci. Autor respektuje doporučení aktuálních směrnic pro resuscitaci ILCOR, všem potenciálním laickým zachráncům se tak dostává do rukou ucelená příručka sestavená na bázi nejnovějších poznatků. Zpracováno podle Resuscitation guidelines – nových směrnic pro resuscitaci doporučených pro výuku.

Více podrobností o publikaci, náhledy stran, možnost zakoupení na objednávku na www.grada.cz -> .

 

 

 

"Výchova a prevence v oblasti požární ochrany"

Publikace, kterou vydalo MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, je dílem Bohdana Mikulky a Štěpána Mikulky - oba jsou příslušníky HZS Moravskoslezského kraje - a Mgr. Miroslava Piňose, pracovníka Pedagogicko - psychologické poradny Bruntál.

V metodické části příručky je rozebráno několik důležitých tematických okruhů: nebezpečí, vyplývající pro každého z nás při požáru a jak toto nebezpečí snížit na minimum, co může při vzniku požáru udělat každý z nás udělat do příjezdu hasičů, jak hasit s použitím dostupných hasebních přestupků, jak poskytnout první pomoc či jak se zachovat při dopravní nehodě. Součástí publikace jsou i teoretické přílohy s podrobnějšími informacemi, tipy pro oživení výuky, návrhy otázek, her i testů pro žáky apod.

Příručka byla vydána v nákladu 6 000 ks jako neprodejná jednorázová účelová publikace včetně DVD s doprovodným filmem. Nelze ji proto objednat.

Tato příručka navazuje na předchozí publikaci "Výchova dětí v oblasti požární ochrany," která byla v roce 2005 jako pomůcka pro učitele v rámci výuky stejnojmenné tematiky distribuována spolu se dvěma doprovodnými videokazetami do všech základních a speciálních škol. Jako první podobnou publikaci pro výuku tématiky vydalo MV-GŘ HZS ČR již v roce 2003 publikaci "Ochrana člověka za mimořádných událostí."

Jak autoři publikace píší v úvodu: "Předkládaná publikace je vlastně posledním, tedy třetím cyklem výuky prevence v oblasti požární ochrany a přidružené problematiky pro děti a mládež. Veškeré informace, obsažené v metodice třetího cyklu, navazují na předchozí dva cykly základního školství a s ohledem na věk i fyzické schopnosti žáků je dále rozšiřují. Oproti předchozím cyklům je zde však k žákům přistupováno zcela nově." Podle autorů je totiž nezbytné nejen to, aby se pedagogové v dané problematice bezpečně orientovali, ale také aby měli také dokázali vhodnými výukovými metodami podnítit tvůrčí diskusi žáků - a i v tom by jim měla publikace pomoci. Hlavním smyslem podobné výuky je totiž dle autorů apel na zodpovědnost žáků a studentů za bezpečnost svou i jejich nejbližších. "Žák by měl pochopit, že je to právě on, kdo může zásadním způsobem ovlivnit bezpečnost své rodiny a také ochránit její majetek," píše se v úvodu publikace.

Výuka tematiky "Ochrana člověka za mimořádných událostí" byla do vzdělávacích programů škol začleněna v roce 2003, a to na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žáci a studenti všech základních, středních, vyšších odborných a speciálních škol v ČR se tak v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně seznamují mj. s tím, jak funguje integrovaný záchranný systém, jak se chránit před různými druhy ohrožení a jak se chovat při mimořádných událostech typu požár, nehoda, živelní pohroma, únik nebezpečných látek či teroristický útok.

Výuka, která se uskutečňuje v rámci stávajících předmětů (nejčastěji zeměpis, tělesná výchova, chemie apod.), se zaměřuje i na chování při použití nebo hrozby použití výbušniny, po nálezu či obdržení podezřelého předmětu, rozpoznávání varovného signálu a činnost po jeho vyhlášení; používání telefonních linek tísňového volání; přípravu evakuačního zavazadla, zásady pro opuštění bytu a ohroženého prostoru, témata požární prevence (předpisy, průběh požáru, způsoby hašení), činnost jednotek požární ochrany, fungování integrovaného záchranného systému a také poskytování první pomoci.

Hasičský záchranný sbor ČR při výuce této tematiky aktivně pomáhá, mj. školí učitele. Od roku 2003 bylo samotnými HZS krajů nebo ve spolupráci s krajskými pobočkami Národního institutu pro další vzdělávání a dalšími vzdělávacími institucemi proškoleno celkem 8000 učitelů (z toho 2 079 učitelů v rámci 142 kurzů v roce 2006), kteří se zabývají výukou této problematiky. V závěru roku 2006 pak byl ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK Praha zahájen pilotní projekt, jehož cílem je, aby se budoucí učitelé připravovali k výuce této tematiky již na vysoké škole.

Příslušníci HZS ČR pomáhají školám i přímo při samotné výuce uvedené tematiky. Často školy osobně navštěvují a pořádají besedy s žáky a studenty, pomáhají také při organizaci praktických cvičení připravovaných školami nebo předvádějí názorné ukázky činností jednotek požární ochrany.

HZS ČR navíc vydal již několik studijních materiálů k výuce tematiky "Ochrana člověka za mimořádných událostí:" Od roku 2003 MV-GŘ HZS ČR vydalo a cestou HZS krajů distribuovalo do všech základních a středních škol tyto materiály:

- metodická příručka pro učitele základních a středních škol "Ochrana člověka za mimořádných událostí",

- příručka "Výchova dětí v oblasti požární ochrany", doprovázená dvěma výukovými filmy.

- příručka pro obyvatele "Pro případ ohrožení",

- výukové filmy zaměřené na chování při povodních, při úniku nebezpečných látek a k poskytování první pomoci.

Odborníci HZS ČR se podílejí i na zpracování učebních textů pro školy k této tematice, které vydávají nakladatelství Fortuna a ALBRA. Texty těchto učebnic doplňují texty příruček pro učitele vydaných HZS ČR, mají schvalovací doložku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jsou plně využitelné pro výuku.

Kniha poslouží jako pomůcka v rámci výuky tematiky "Ochrana člověka za mimořádných událostí," jež od roku 2003 probíhá na všech tuzemských základních, středních, vyšších odborných a speciálních školách. Prostřednictvím Hasičských záchranných sborů krajů by se tato publikace spolu s doprovodným filmem na DVD měla dostat na každou střední školu a učiliště v ČR.

Vloženo 10.8.2011 (článek převzat z portálu Záchranný kruh)

 

 


© 2009 vychovakezdravi.com | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání