Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Výživa

 Doporučené metodiky - obsah stránky:

 

Zdravá školní jídelna

Projekt, zjednodušeně řečeno, aby jídelny vařily lépe a děti jedly zdravěji. 

Projekt reflektuje narůstající počet obézních dětí. 

Vědecké výzkumy potvrdily, že děti, které se stravují ve škole, méně často trpí nadváhou a obezitou. Jídelny navíc ovlivňují jejich chutě a návyky. 

Projekt si klade za cíl vybudovat síť Zdravých školních jídelen. Míst, kde děti dostanou pestré a vyvážené jídlo, které dobře vypadá i chutná. Projekt Zdravá školní jídelna přináší rady, recepty a příručky, které ho pomáhají sladit s nejmodernějšími poznatky o zdravé výživě. Díky projektu se jídelny mohou inspirovat u těch nejlepších jídelen, konzultovat s výživovými odborníky a získat prestižní certifikát Zdravá školní jídelna. Tým projektu tvoří odborníci na výživu a hygienici. Ke spolupráci jsou přizváni nutriční terapeut, zkušeným šéfkuchař a metodička pro školní stravování.      

Za vznikem projektu stojí odborníci na výživu ze Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s týmem hygieniků. Projekt podporuje také Ministerstvo zdravotnictví. Spolupracujeme se zkušenými lidmi přímo z každodenní praxe – šéfkuchařem, metodičkou stravování a nutričním terapeutem. Náš projekt je praktickou ukázkou, jak lze plnit cíle programu Zdraví 2020.

V rámci projektu vyšly praktické návody pro školní jídelny, které zahrnují např. tyto metodické materiály:

Rádce školní jídelny č. 1- č. 3 (doporučení ke spotřebnímu koši)

Koordinátor projektu:

Mgr. Alexandra Košťálová

Státní zdravotní ústav Praha

Email: info@zdravaskolnijidelna.cz    

http://www.zdravaskolnijidelna.cz/certifikace ->

                                                                        Vloženo 12. 9. 2017


Proyouth

Proyouth je program s mezinárodní účastí a spolupráci zaměřený na prevenci poruch příjmu potravy. Byl vytvořen ve spolupráci s českými adiktology a MŠMT. program byl poprvé představen odborné veřejnosti v roce 2012. garantem a realizátorem programu je prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. - Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.

Je určen mladým lidem ve věku 15-25 let. Využít jej mohou i pedagogové!

Program umožňuje anonymní chat s odborníky.

Více o programu » Proyouth.pdf

 Vloženo 13. 8. 2015

 


"Cepík" - program primární prevence obezity a zdravého životního stylu pro MŠ

Autorka programu a manažerka projektu: Ing. Lenka Plzáková, Centrum podpory zdraví, o.s., Ústí nad Labem, www.cepoz.cz ->

www.cepik.cz ->

Přednosti programu:

 • odborná záruka
 • kontinuální návaznost a provázanost mezi dětmi, rodiči, učiteli i kuchařkami školky
 • nekomerční povaha (program není zatížen sponzorstvím potravinářského podniku)
 • zábavný (divadelní část formou loutky, panáčka Cepíka)
 • praktický (uvádí příklady dobré praxe- recepty, ochutnávky s rodiči)
 • interaktivní (omalovánky, pexesa)
 • inovativní (rozšíření tematických modulů, mobilní aplikace aj.)
 • s využitím mezinárodní spolupráce (Norsko)
 • ve spolupráci s českými fakultami (UJEP, UK)
 • cenově přijatelný
 • evaluační (průběžně ověřován)

Obsah programu tvoří 3 pilíře:

 • Pestrá strava „vše co máme, ochutnáme“
 • Pitný režim (zdroje kvalitní pitné vody) – „vše co žije, vodu pije“
 • Pohyb

Zahrnuje práci s dětmi, přednáškové besedy pro rodiče a učitele, intervenci ve školní jídelně, výhledově poradnu pro rodiče a děti s obezitou či nesprávnými návyky.

Harmonogram – dramatizace – 3 témata v rozestupu třech měsíců, koncepce celkově zahrnuje 9 intervencí rozprostřených do celého školního roku.

Podrobněji o programu Cepík. (650 kB, doc.)

Během  tříleté existence programu již intervenováno cca 3500 dětí z Ústeckého a Středočeského kraje. Plánované rozšíření je také v Pardubickém kraji.

Vloženo 20.8.2014

 


Metodické listy pro výuku ke správné výživě a prevenci poruch příjmu potravy

Autor: Mgr. Jolana Keprtová, Anna Stojanová - lektoři Národní sítě podpory zdraví, o.p.s.

Recenze: PhDr. František Krch, Ph.D. - Psychiatrická klinika VFN

Metodické listy vznikly k tématu semináře pro učitele O výživě a poruchách příjmu potravy a jsou určeny zejména pro učitele na II. stupni ZŠ. Obsahují listy využitelné pro interaktivní výuku a doporučení platná odbornou veřejností v roce 2012.

Materiál uveřejňujeme se souhlasem hlavního autora. Pro registrované uživatele je k metodickým listům ke stažení také doprovodná prezentace v pdf. (v sekci pro registrované uživatele).

Vloženo 24.10.2012

Správnou výživou proti anorexii a bulimii - edukační program SZÚ na CD -ROMu

Jako metodická pomůcka pro prevenci poruch příjmu potravy (PPP) vznikl materiál "Správnou výživou proti anorexii a bulimii - pracovní materiál k projektu", který byl vydán Státním zdravotním ústavem (SZÚ) na CD (Suchopárová, L., 2009). Materiál obsahuje nabídku aktivit pro využití ve škole. Jedná se o činnosti, které by se mohly podílet na prevenci PPP. Manuál tvoří teoretická a praktická část. Teoretická část obsahuje základní informace pro učitele o PPP. Praktická část se soustředí na činnosti s dětmi. Obsahuje příběhy nemocných a třináct kapitol, které vychází z rizikových faktorů a korelátů popisovaných u nemocných s mentální anorexií a mentální bulimií. Třináct kapitol obsahuje 22 úkolů, 15 her, 25 návrhů k diskuzím, 6 námětů k dramatizacím, 2 křížovky, pokus a 11 citátů a přísloví pro diskuzi. Činnost není časově limitována. Manuál byl recenzován. K dispozici je jako povinný výtisk v knihovnách a dále byl distribuován účastníkům seminářů o PPP pořádaných SZÚ. Tento eukační program pro pedagogy splňuje obecné předpoklady efektivního preventivního programu a jejich naplňování.

Publikováno v čas. Hygiena, roč. 59, číslo 4, 2014, str. 157- 161

Vloženo 22.6.2015


 

Víš co jíš -výukový program pro pedagogy na II. stupni ZŠ

Tento výukový program vytvořilo Informační centrum bezpečnosti potravin MZe pro rezort Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou UK, MZ ČR, ÚZEI a Společností pro výživu v roce 2010. Je primárně určen pedagogům a žákům 2. stupně ZŠ.

Cílem programu je nabídnout rezortu MŠMT kvalitní podpůrný produkt, který vychází z ověřených informačních zdrojů a má ambice zatraktivnit výuku daného tématu.

Samotný program je rozdělen na šest základních témat.

Každý pedagog má možnost si ke své výuce vybrat buď celý program, nebo i jednotlivá témata, včetně pracovních sešitů, které slouží k procvičení probrané látky.

Pracovní sešity jsou určeny žákům 8. a 9. tříd základních škol. Seznam pracovních sešitů:

– Pracovní sešit Živiny a voda

– Pracovní sešit Výživová doporučení

– Pracovní sešit Výživa a nemoci

– Pracovní sešit Nákazy z potravy a jejich prevence

– Pracovní sešit Otravy z jídla

– Pracovní sešit Potraviny a bezpečnost

Tyto materiály jsou k dispozici pouze v interaktivní formě na http://www.viscojis.cz/teens/ -> , tzn., že je možné do nich vpisovat přímo na obrazovce a pak teprve tisknout. Pracovní sešity pro 6.-7. třídy jsou rozpracovány a měly by být k dispozici ke konci roku 2012.

Vloženo 15.11.2012


Putování za zdravým jídlem - program pro 4. a 5. třídy

Autor: Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové, Mgr. Jana Dřevová, Ph.D.

Realizace:

 1. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem - Dlouhodobý program školské všeobecné primární prevence (HOP - hravě o prevenci). ->
 2. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
Obsah programu:
 • správná výživa – pyramida správné výživy,
 • hygiena výživy,
 • sestavení vhodného denního jídelníčku,
 • orientace ve zdravých a nezdravých potravinách,
 • rizikové chování v jídle
Cíle:
Zvýšení zdravotní gramotnosti a motivace ke zdravému životnímu stylu, zlepšení znalostí o správné
výživě a postojů ke konzumaci zdraví prospěšných potravin
 
Časová dotace programu:
2 x 45 min.
 
Jedná se o interaktivní program v rozsahu 2 vyučovacích hodin a zaměřuje se na zlepšení znalostí dětí mladšího školního věku o správné výživě. Program metodicky využívá prvky soutěžní hry, magnetické pomůcky, makety potravin, pyramidu výživy a jiné. Důraz je kladen na teoretické i praktické dovednosti.
Soutěžní hra zahrnuje téma:správná výživa – pyramida správné výživy, hygiena výživy, sestavení vhodného denního jídelníčku, orientace ve zdravých a nezdravých potravinách, rizikové jídelní chování
 

Školy v Pardubickém kraji, kde byl program realizován v r. 2016:

 • ZŠ Masarykova v Dolní Rovni
 • ZŠ Studánka, Pardubice
 • ZŠ a Praktická škola Svítání, o.p.s.
 • ZŠ a Praktická škola, Pardubice
 • ZŠ praktická, A. Krause, Pardubice

Logo programu                                  Metodický manuál

Logo programu Náhled metodické publikace

Fotografie z realizace programu na fcb stránkách nebo viz níže v Galerii

Aktualizováno 24. 2. 2017


Pyramidáček

Program pro MŠ

Autor: Zdravotní ústav se sídlem v Brně
Jedná se o edukační materiál pro učitelky v mateřských školách s pomůckami a návody pro vedení hodin s tématikou zdravého životního stylu, především výživy. Metodika je rozdělena do šesti tématických okruhů, vždy záleží na učiteli, jak dlouho se zdrží u jednotlivých témat. Projekt je tak možno realizovat a rozdělit v průběhu 0,5 - 1 roku.

PyramidáčekPozn.: Metodiku lze zapůjčit na KHS Pk.

Pyramidáček - program pro ZŠ

V roce 2008 byl představen odborné veřejnosti program Pyramidáček také pro 1.-3. třídu a 4.-5. třídu základního vzdělávání. Metodický manuál pro učitele obsahuje informace o správné výživě, náměty na úkoly pro učitele a doplněn je pracovními listy pro žáky. Manuál se zabývá informacemi o důležitosti výchovy ke správné výživě, návrhem učiva a očekávanými výstupy, které by měli žáci zvládnout v rámci předmětu výchova ke zdraví v prvním druhém období základního vzdělávání.
Didaktická část manuálu obsahuje vždy Pyramidáčkův příběh, který má za úkol motivovat žáky k činnosti, náměty na úkoly do vyučování a pracovní listy pro žáky. Náměty jsou řazeny dle jednotlivých pater pyramidy. Učitel postupně řeší s žáky určité patro pyramidy, přičemž jako pomůcku k výuce si může vybrat některé z navržených úkolů. Náměty na úkoly nejsou rozděleny pro jednotlivá období, závisí tedy na učiteli, který úkol zařadí do své výuky.
Cílem programu je nenásilnou formou pomocí her, úkolů, soutěží, říkadel a příběhů naučit žáky výživě člověka.
Z pilotního hodnocení projektu vyplynulo (dotazníkové šetření):

 • 96% žáků uvedlo, že se jim otázky v pracovních listech líbily
 • 4% žáků uvedly, že některé úkoly byly těžší a potřebovali poradit

Efektivita programu byla ověřena. Získané vědomosti byly ověřovány formou vědomostních soutěží typu "milionář", "bingo", "riskuj".

Kontaktní osoba: Mgr. Gajdošová Jitka (autor), SZÚ Praha, detašované pracoviště Brno, tel. 545 425 355, e-mail: gajdosova.szu[zav.]centrum.cz

Bližší informace o programu a materiály ke stažení naleznete na www.pyramidacek.cz ->

V roce 2013 byla metodika programu Pyramidáček aktualizována a pro základní školy byla základní verze programu rozšířena o využití na interaktivních tabulích. Program pro interaktivní tabuli realizovalo Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka v Pardubicích v rámci projektu Výchova ke zdraví v pedagogické praxi.

Pozn.: Manuál pro učitele připravujeme ke stažení registrovaným uživatelům.

Aktualizováno 21.8.2014


Hubneme s Bumbrlínkem

Autor: Zdravotní ústav se sídlem v Brně
Jedná se o metodiku pro lektory skupinového kurzu snižování nadváhy pro děti v doprovodu rodičů. Metodika je rozdělena do 10ti lekcí, součástí každé lekce je krátká informace o zdravé stravě zpracovaná hravou formou pro děti, ale i přímá pohybová aktivita spolu s rodiči.

Metodiky, uváděné výše nebyly dosud v Pardubickém kraji realizovány, nicméně jedná se o velmi vydařené programy, které můžeme zodpovědně doporučit. Metodiky obou programů jsou k dispozici. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte a zaregistrujte se.


Terapie dětské obezity - klub STOB

Terapie dětské obezity v rámci rodinných kurzů založená na kognitivně behaviorálním přístupu.

Soubor ke stažení:


Přijmi a vydej

Soutěžní kampaň opakovaně vyhlašovaná v letních měsících Státním zdravotním ústavem a za podpory Ministerstva zdravotnictví. Jejím cílem je zvýšení motivace lidí ke zlepšení stravovacích návyků a pohybové aktivity tak, aby vedly k rovnováze mezi energetickým příjmem a výdejem.

Soubor ke stažení:


Výživa hrou aneb s Danem jíme zdravě

– jednoduchý interaktivní program na nosiči CD pro děti předškolního a mladšího školního věku doplněný pracovními listy. (Program je doporučován Státním zdravotním ústavem v rámci sítě Škol podporujících zdraví.)

Počítačový program Výživa hrou aneb s Danem jíme zdravě, určený předškolním dětem a žákům na prvním stupni, je příspěvkem Institutu Danone k řešení rozrůstajícího se problému spojeného se správnou výživou u dětí. Čím dál více rodičů, učitelů a lékařů řeší otázky poruchy příjmu potravin, jako je obezita nebo naopak nadměrné nezdravé hubnutí. Přitom by mohlo hodně pomoci, pokud by se děti již v raném věku naučily pár základních pravidel o zdravé výživě. Institut Danone proto vyvinul počítačový program, který hravou, srozumitelnou a jednoduchou formou pomáhá i docela malým dětem zapamatovat si, že pestrá, vyvážená a pravidelná strava je plus pro jejich každodenní úspěchy ve škole i na hřišti.

Programem provází animovaná postavička kluka Dana. V teoretické části Dan děti seznamuje s tím, co jíme a jak funguje v lidském těle proces trávení. V té praktické si děti pomocí her trénují získané znalosti. Například ve hře Cyklista se snaží dostat co nejrychleji do cíle. Toho lze však dosáhnout pouze tím, že děti sportovci dodávají vhodné jídlo a neustále vyvažují jeho příjem cukrů, tuků a bílkovin. V bludišti sbírají zdravé potraviny, při setkání s nezdravými, se jim odečítají body. Děti si mohou navíc zahrát pexeso nebo puzzle s motivy ovoce a zeleniny. Jednotlivé hry tvoří olympiádu, výsledky se zaznamenávají průběžně, je možné mezi sebou soutěžit, tvořit týmy, překonávat starší rekordy, vyhlašovat vítěze. Při úspěchu ve znalostní soutěži je možné vytisknout si získaný diplom.

Program je velmi jednoduchý na ovládání, starší děti si s ním hravě poradí sami. S těmi mladšími by alespoň naučnou část měli absolvovat rodiče nebo pedagogové, poskytující v případě potřeby vysvětlení, pomocnou ruku. Program byl na CD v množství více než 2.000 kusů distribuován do českých škol, autoři se domnívají, že je velmi dobře využitelný ve výuce prvouky nebo přírodovědy, ale i doma, když si rodiče přejí, aby jejich děti trávením času u počítače získávaly nové poznatky.

Na projekt počítačového programu by měly brzy navázat další aktivity Institutu Danone. Pomocí pilotního projektu s vybranou základní školou vznikne metodický manuál pro pedagogy a výchovné pracovníky, který přinese řadu námětů a rad, jak program využívat. Následovat budou i pracovní listy použitelné ve výuce na prvním stupni nebo při pracovní činnosti v mateřských školách.


Zdravá 5

Autor: Ahold Czech Republic; Radlická 117; Praha 5 158 00
Manažer projektu: Petr Chadraba, Petr.Chadraba@ahold.cz; tel: 234 004 458

Logo Zdravá 5

Zdravá pětka je preventivní projekt, který se zaměřuje na prevenci dětské obezity. Projekt je určen především dětem - žákům prvního stupně základních škol. Formou her a soutěží se tento vzdělávací projekt snaží podnítit u dětí dobrý vztah k ovoci a zelenině. Jeho hravá forma nezdůrazňuje, že ovoce a zeleninu musíme jíst, protože je zdravá. Zdravá Pětka hledá způsob, jak změnit pohled dětí na ovoce a zeleninu, aby je vnímaly jako přirozenou součást jejich každodenní stravy. K programu náleží metodické materiály pro učitele, pracovní sešity pro děti 1. a 2. tříd, pro děti 3. a 4. tříd jsou tyto materiály jinak věkově uzpůsobené. Program je dále obohacen o on-line školu a navíc umožňuje bezplatné telefonní poradenství o výživě. Na bezplatné lince 800 402 402 Vám poradí zkušené asistentky výživy.

Veškeré informace o projektu i jednotlivých programech "Zdravé 5" lze nalézt na internetové adrese: http://www.zdrava5.cz ->. V ČR program probíhá od roku 2005, přičemž v roce 2008 bude snahou zapojit do tohoto projektu co nejvíce základních škol.

Soubory ke stažení:


Škola zdravé výživy

Nový intervenční program Světové zdravotnické organizace, t. č. v přípravě k plošnému uvedení do praxe. Školám umožní akreditovat se jako "Škola zdravé výživy". Bezprostředně navazuje a principielně vychází z již dříve zavedených a v mnoha zemích osvědčených programů, ideově především z programu Škola podporující zdraví (Health Promoting Schools), metodicky z iniciativy podporující zdravou výživu již od narození, tedy kojení (Baby-friendly Hospitál Iniciative). Cílem programu Škola zdravé výživy je vytvořit zázemí pro všechny aktivity podporující zdravý životní styl se zvláštním zřetelem na výživu a dostatečný pohyb dětí, a s důrazem na komunitní spolupráci. Akreditace a pravidelná evaluace Škol zdravé výživy by měla být předností tohoto programu a měla by zajistit jeho vysokou efektivnost.

Více informací naleznete v sekci pro registrované uživatele / Další služby / viz. zápis z konference "Škola a zdraví 21" a na internetových stránkách WHO ->


Hejbej se! Nedej se!

- program zaměřující se na zvýšení pohybové aktivity dětí na I. stupni ZŠ v rámci výuky jednotlivých předmětů. Cílem je napomoci při primární prevenci zaměřené proti důsledkům hipokinézy - nadváhy a obezity dětí. Manuál pro učitele obsahuje základy anatomie, fyziologie lidského těla, informace o vývoji dětského organismu a jeho adaptaci na zátěž, dále pak informace o dětské obezitě, pyramidě pohybu, zásobník pohybových her určených do jednotlivých předmětů a pracovní listy pro děti. Součástí zásobníku her a pohybových činností je jejich metodický popis - učitelé se přesně dozví jaké pomůcky je třeba, způsob realizace hry, podrobný popis a aplikaci do předmětů a na učivo. V rámci projektu zařazují učitelé do každého předmětu 10 minut pohybové aktivity, které nejsou na úkor vyučovaného předmětu, ale naopak jeho součástí. V celoročním projektu je na začátku využita motivační hra s 12 pracovními listy pro děti. Každý týden děti vyplňují jeden pracovní list, jehož součástí jsou tajenky, doplňovačky a hádanky týkající se tématiky pohybové aktivity, sportů, pyramidy pohybové aktivity v průběhu dne dítěte. Za splnění pracovních listů obdrží děti postavičky sportovců, které si postupně lepí do hrací karty. Na konci motivační hry trvající 12 týdnů dochází k jejímu vyhodnocení a získání diplomů. Bylo zjištěno, že kinestetický styl vyučování dětem vyhovuje a je jim blízký. Díky motivační hře a nenásilnému zapojení do pohybových činností, které se stávaly jejich každodenní součástí si děti postupně měnily životní styl svůj i rodiny. Pomocí správně volené pohybové aktivity si děti vytváří kladný vztah k pohybu a učí se, že by měl být pohyb nedílnou součástí každého dne. Zvýšením pohybu v průběhu dne si zvyšují energetický výdej a předchází vzniku nadváhy a obezity.

Program představila odborné veřejnosti na 4. mezinárodní konferenci "Škola a zdraví 21" v srpnu 2008 Mgr. Jitka Gajdošová, Ústav preventivního lékařství LF MU Brno.

Vyhodnocení pilotního projektu - ukázka:

Hodnocení Hejbej se! Nedej se! Hodnocení Hejbej se! Nedej se!

 


Hravě žij zdravě – internetový kurz zdravého životního stylu pro děti

- celorepublikový projekt, který oslovuje děti, rodiče a třídní kolektivy. Interaktivní internetový program je podpořený soutěží o hodnotné ceny. Program probíhá formou kurzu zdravého životního stylu v rozsahu 4 týdenního kurzu v rámci 4. lekcí. Lekcemi se prochází postupně, navazují na sebe a nelze je "přeskočit". Obsahuje část edukativní a část záznamovou. Záznamová část je formou deníčku, kde si lze zaznamenávat jídelníček a pohybovou aktivitu. Časový rozsah 1. lekce zaujme 10-15 minut času dítěte. Záznam do deníčku se provádí 3 krát do týdne, z toho je jeden den víkendový. Program provází sympatická postavička chlapce Míry symbolizující známou větu "všeho s Mírou".
Internetové stránky programu obsahují navíc část pro zvlášť zvídavé děti, sekci pro rodiče, kde se mohou rodiče dozvědět např. informace o novém nutričním značení "GDA" a sekci pro učitele, kde se nachází pracovní listy.
Projekt je vytvořen pod záštitou České potravinářské komory ve spolupráci s klubem STOB.

Informace: Martin Klofanda, člen skupiny pro zdravý životní styl ČPK, konference "Křižovatky podpory zdraví" Poděbrady 2008

Internetové adresa programu: www.hravezijzdrave.cz ->
Náhled internetových stránek:

Web Hravě žij zdravě

 


Vanda a Standa

- výchovné hudebně zábavné programy pro děti od 4 do 10 let se zaměřením např. na biopotraviny a ekologické produkty, zdravou výživu, hygienu při stravování a další…
TIP! Programy Vandy a Standy oživí a vhodně doplní např. Dny zdraví pořádané na školách.

Více informací naleznete na www.vandaastanda.cz ->

Web Vanda a Standa

 


Chceš-li být úspěšný, musíš být zdravý

– program o zdravém životním stylu pro 4.-5. třídy ZŠ

Výchovu ke zdravému životnímu stylu a k zodpovědnosti ke svému zdraví, podobně jako utváření základních postojů a způsobů chování, je nezbytné zahájit a utvářet v již v mladém věku. Kromě rodiny má svoji nezastupitelnou roli škola a samozřejmě učitelé. V současnosti je v základních školách zařazen do 4. – 5. tříd předmět vlastivěda, ve kterém je dostatečný prostor k tomu, aby do výuky byly zařazeny oblasti, které souvisejí se zdravím, zdravým životním stylem a s ochranou a podporou zdraví. V programu „chceš-li být úspěšný, musíš být zdravý“ se jedná především o témata o zdravé výživě, pohybu, stresu, relaxaci, kouření, alkoholu, drogách, správném sexuálním chování, prevenci nejčastějších nemocí a v poslední době také zejména o prevenci dětských úrazů.

Autor programu: Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě (2007)
Zdroj informací: www.zujih.cz ->
Kontaktní osoba: MUDr. Stanislav Wasserbauer, e-mail: wasserbauer[zav.]szu.cz

 


Zdravá abeceda je vzdělávací program pro mateřské školy, který podporuje zdravé návyky dětí v předškolním věku. Komplexní metodika, která se kromě zdravé výživy věnuje zdravému pohybu, prostředí a vnitřní pohodě, aktivizuje děti, učitele a rodiče k rozhodování se pro zdraví v běžných situacích ve školce i mimo ni. Na přípravě programu spolupracují učitelé, metodici vzdělávání a odborníci na zdravý životní styl.

Zdravá abeceda vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, principů Školky podporující zdraví a využívá prvky montessori pedagogiky, Začít spolu a globální výchovy.

Program iniciovala a podporuje společnost Danone a.s. (www.danone.cz ->) a realizací je pověřeno občanské sdružení AISIS (www.aisis.cz ->).
Nepřehlédněte!
Na internetových stránkách programu www.zdravaabeceda.cz -> naleznete přehled vzdělávacích akcí  pro učitelky mateřských škol.
© 2009 vychovakezdravi.com | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání