Výchova ke zdraví

logo

Info

Sdílejte s námi příklady dobré praxe, najděte nové kolegy a přátele.

více info

Pojmy

Slovník pojmů primární prevence (MŠMT, 2007)

Kolektiv autorů pod vedením Michala Miovského.

 

Slovník cizích slov -on-line

 

Akademický slovník cizích slov

Kolektiv pod vedením Jiřího Krause
Nový akademický slovník cizích slov
Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1351-2.

Nový akademický slovník cizích slov navazuje na výsledky dlouhodobého výzkumu a zpracování české slovní zásoby soustředěného v lexikografickém oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, v. v. i. Rozšiřuje a aktualizuje materiál předchozího Akademického slovníku cizích slov  -> připraveného kolektivem pracovníků tohoto oddělení. Ten se brzy po svém uvedení na knižní trh stal vyhledávanou příručkou, kterou široká veřejnost přijala s opravdovým zájmem. O tom svědčí jak každoročně vydávané dotisky, tak ocenění odborné obce překladatelů, která mu v roce 1996 udělila cenu Slovník roku ->. Laičtí i odborní uživatelé jazyka příznivě hodnotili zejména rozsah a způsob zpracování cizích slov, pokrývajících široké spektrum slovní zásoby od slov běžných po úzce odborná, od frekventovaných po řídká, od knižních po hovorová a v omezené míře též slangová. Oceňovanou součástí slovníku u jednotlivých hesel se stala i uváděná spisovná výslovnost a základní tvaroslovné údaje.

Proměny současné společnosti, v níž stále významnější úlohu zaujímá věda, moderní technologie, výpočetní a sdělovací technika, spotřební a zábavní průmysl, sport, tvorba a ochrana životního prostředí, se pochopitelně odrážejí i v rozsahu a složení domácí slovní zásoby. Významným výsledkem tohoto vlivu se stává ze strany uživatelů jazyka často velice kriticky a vnímavě posuzovaný proces přejímání slov z cizích jazyků, jehož nedílnou součástí je i vznik nových slovních spojení a utváření nových nebo dříve jen okrajově zaznamenávaných slovních významů. Všechny tyto změny podněcují potřebu moderního člověka slovům cizího původu dobře rozumět a přesně a výstižně je používat.

Nový akademický slovník cizích slov se odlišuje od svého předchůdce zařazením asi dvou tisíc nových slov a významů z různých tematických oblastí a stylových vrstev. Ve většině případů tu jde o nové výrazy, které se šíří prostřednictvím tradičních i elektronických médií (např. geonika, nanotechnologie, liposukce, prion, sampler, skiatlon, roaming, tablet, komunitární, pentekostální, remasterovaný apod.). Základem pro toto doplnění se staly vedle původní excerpce z knih a periodického tisku také novější oborové encyklopedie, odborné příručky, texty z internetu, slovníku Nová slova v češtině 1 a 2, databáze SYN2000 Českého národního korpusu (obsahující soubor textů o sto milionech slov) a v neposlední řadě i cenné podklady z evidence dotazů adresovaných Jazykové poradně Ústavu pro jazyk český -> a zkušenosti jejich pracovníků.

Předkládaný slovník důsledně vychází ze zásad Pravidel českého pravopisu z r. 1993. V souladu s dubletním psaním připony -ismus/-izmus autoři uvádějí obě podoby i v záhlavích příslušných hesel (ve výkladovém textu slovníkových hesel se z úsporných důvodů píše pouze podoba -izmus). Výslovnost této přípony, která u rodilých mluvčích nekolísá, slovník zvlášť nevyznačuje.

Na zpracování Nového akademického slovníku cizích slov se s využitím materiálu a koncepce zpracování Akademického slovníku cizích slov z r. 1995 podíleli Vlasta Červená, Václava Holubová, Miloslav Churavý, Jana Klímová, Jiří Kraus a Vladimír Mejstřík. Všichni tito autoři vyjadřují přesvědčení, že se slovník stane potřebnou pomůckou moderního vzdělaného člověka.

17. února 2006 získal slovník Cenu poroty za výkladový slovník v soutěži o Slovník roku ->, pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů.

© 2009 vychovakezdravi.com | všechna práva vyhrazena | tvorba www & design: mi-ma.cz
KHS Pce

Vyhledávání